X
تبليغات

تصویر ثابت

کچلستان - صفحه 4
loading...
YourAds Here YourAds Here

کچلستان

بازدید : 14
دوشنبه 1 آذر 1400 زمان : 20:11

وکيل کيفري واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و ... نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و اين تعابير با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» مي باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.

z2_17lc.png

وکيل کيفري | وکيل امور کيفري

‌آيين دادرسي کيفري وسيله‌است؛ نه هدف. از يک سو وسيله‌اي است براي قاضي به منظور کشف حقيقت و از سوي ديگر ابزاري است براي متهم در جهت دفاع از خود. در اين ميان مـسـئـلـه حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسي‌ها برخوردار است. از جمله تضمين‌هايي که به نحو مطلوب و شايسته در راستاي حفظ حقوق متهم به کار مي‌رود، شرکت وکيل مدافع در تمام مراحل دادرسي‌کيفري مي‌‌باشد.اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در تمامي مراحل دادرسي‌هاي کيفري در اکثر کشورها به عنوان يکي از پديده‌هاي ضروري حقوق از سال‌ها پيش مورد توجه قرار گرفته است و حتي تعدادي از کشورها بر اين باورند که بدون شرکت وکيل مدافع نبايد متهمي را مورد تحقيق و محاکمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسي متهم به ارتکاب جرمي شود با تساوي کامل لااقل حق تضمين‌هاي زير را خواهد داشت: در محاکمه حضور يابد و شخصاً يا توسط وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد، حق داشتن يک وکيل براي او اطلاع داده مي‌شود. در مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد، از طرف دادگاه رأساً براي او وکيلي تعيين مي‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزينه‌اي نخواهد داشت.

بهترين وکيل کيفري

بر حسب خدماتي که يک وکيل کيفري در موقعيتهاي مختلف به موکلين خود ارائه مي دهد، مي توان قالب حقوقي روابط آنها را عقد مختلطي از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبناي اين تفکر که ريشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسيم اعمال به اعمال مادي و غيرمادي ناشي مي گردد. زيرا قائلين به اين نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقي يا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادي يا Act material مي دانند.

به عقيده اين دسته از حقوقدانان، خدماتي که وکيل کيفري انجام مي دهد، شامل دو بخش است که قسمتي از آن اعمال حقوقي يا تصرفات قانوني است و به نيابت از موکل صورت مي پذيرد و لزوماً آثار و نتايج آنها متوجه موکل وي ميگردد مانند طرح شکايت، اقامه دعوي، اقرار، مصالحه و ... و بخش ديگر خدماتي است که نيابت و نمايندگي در آن لحاظ نمي گردد مانند مدافعات کتبي و شفاهي که وکيل به منظور روشن کردن موضوع دعوي و اثبات حقانيت موکل خود در دادگاه بعمل مي آورد و با نظرات مشورتي که در موقعيتهاي مختلف به وي ارائه مي نمايند.

بديهي است، از آنجايي که وظايف بهترين وکيل کيفري در طرح و تعقيب يا پاسخگويي به يک دعوي مجموعه اي از اعمال حقوقي و اعمال مادي است، در نتيجه روابط وي با موکل خويش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان مي باشد و تا زماني که تعارضي بين احکام اين دو عقد پيدا نشود بايد در هر مورد احکام خاص هريک از آنها را در تبيين روابط طرفين اعمال نمود. ليکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومي باشد، بايد احکام عقد غالب را جاري ساخت و تعيين اينکه در يک رابطه وکالتي خاص، کداميک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضي است.

بهترين وکيل کيفري تهران :

به نظريه عقد مختلط، همان ايراداتي وارد است که نسبت به نظريه اجاره اشخاص يا اجاره خدمات بيان گرديد. زيرا اجزاء وظايفي که بهترين وکيل کيفري در تعقيب يک دعوي بعهده مي گيرد، قابل تفکيک نيست تا بتوان قسمتي از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش ديگر را تابع عقد وکالت قانون مدني دانست بلکه برعکس، وظايف او مجموعه اي از اتخاذ روشها و اقدامات و تصميم گيريهاي مبتني بر دانش حقوقي خويش است که بتواند موکل وي را در استيفاي حق مورد نزاع، ياري دهد و تفکيک اعمال حقوقي وي يا به تعبير ديگر تصرفات قانوني او نظير اقرار، استرداد دعوي و مصالحه و ... از ساير اقدامات او که در راستاي اجراي امور موضع وکالت ضروري است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اينکه طبيعت عقد اجاره، تعهد به نتيجه و مقتضاي عقد وکالت در مساعدت قضايي تعهد به وسيله مي باشد، موجب مي گردد که با پذيرش اين نظر، روابط حقوقي وکيل و موکل در تعهدات متقابلي که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسي که جايگاه تجلي انجام تعهدات وکيل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسي که از نهادهاي وابسته به نظم عمومي است، تحت تأثير دوگانگي چهره روابط حقوقي وکيل و موكل، بشدت آسيب پذير گردد.

از آنچه تاکنون بيان گرديد، اين نتيجه بدست مي آيد که وکالت در دعاوي بجهت طبيعت و اقتضاي خاص خود، مخصوصاً بدليل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسي، در يک رابطه ساده دوجانبه بين موکل و وکيل خلاصه نمي گردد و به همين دليل از ديرباز، لزوم نظارت دولت به اين نهاد حقوقي و لزوماً وضع قوانين خاص به منظور حسن جريان روابط طرفين و تضمين حقوق قانوني آنها و نيز پيش بيني تکاليفي براي وکيل علاوه بر آنچه طرفين در قراردادهاي دوجانبه خود بر آن، تراضي مي نمايند، محسوس بوده است.

واقعيت اين است که امر وکالت از قرنها پيش بصورت يک حرفه و پيشه مطرح شده است تا يک رابطه حقوقي ساده دوجانبه و قراردادي و با پيچيده شدن نظامهاي دادرسي جديد، اين حرفه بعنوان فني به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمين و حفظ حقوق فردي در يک جامعه از يک سو و اجراي عدالت از سوي ديگر، مورد توجه قرار گرفته است.

به همين جهت اولين متون قانوني مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتيب در سالهاي ???? و ???? به تصويب رسيد و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معيني در آمد.

در ايران نيز در فصل دوم قانون تشکيلات عدليه مصوب ???? براي اولين بار وکالت در دعاوي، تابع مقررات خاص خود گرديد. وضع قوانين مورد اشاره، مؤيد اين نظر است که روابط گسترده و پيچيده وکيل و موکل در يک دعوي، در هيچيک از قالبهاي از پيش تعيين شده عقود معين قانون مدني نميگنجيده است و يا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به اين حرفه ايجاب مي نموده است تا مسئوليت هايي بيش از آنچه به موجب عقد وکالت يا اجاره خدمات متوجه وکيل مي گردد، براي او منظور شود.

بنابراين حدود وظايف و مسئوليتهاي وکيل را بايد بر اساس قانون خاص وکالت تعيين نمود و از بستر قانون مدني در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت ديگر بايد رابطه حقوقي وکيل کيفري و موکل وي را مانند شاخه اي دانست که ارتباط آن با پيکر تنومند عقد وکالت قانون مدني صرفا يک ارتباط پيوندي است.

بديهي است، منشاء مسئوليتهاي وکيل کيفري و تکاليفي که قانون وکالت براي او تعيين نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابي بگذريم تراضي او با موکل و قبول نمايندگي وي در يک دعوي خاص است، بطوري که مي توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترين وکيل کيفري هيچگونه تکليفي در برابر موکل ندارد. بنابراين در هيچ شرايطي نمي توان عقد بودن روابط طرفين را انکار نمود. ليکن اين نکته را نيز بايد باور داشت که يکي از آثار قراردادهاي تنظيمي بر اساس قانون وکالت سال ???? و آيين نامه هاي مربوط به آن، اين است که وکيل کيفري علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدني، تکاليفي را که قانون وکالت ???? براي او تعيين نموده است، تلويحاً پذيرفته است. به همين دليل، نقض مقررات پيش بيني شده در قانون وکالت و آيين نامه هاي مربوط به آن در حکم تخلف قراردادي است و در يک تعبير ديگر، تکاليفي که قانون براي وکيل تعيين نموده است، الزامات قانوني صاحبان حرفه وکالت است. حتي بر اساس يک دکترين پذيرفته شده در حقوق بلژيک، نقض آيين نامه هاي مربوط به وكالت، از نوع قوانين ماهوي بوده و هر شخص مي توانند به استناد تخلف وکيل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نمايد. نکته جالب توجه در اين دکترين اين است که استناد به آيين نامه هاي مزبور اختصاص به موکلين نداشته و هر شخصي ثالثي حق استناد به آنها را دارد.

توجيه ديگر از ارتباط آيين نامه هاي انضباطي وکلا با قوانين ماهوي که منشاء حق و تکليف مي باشند، اين است که قانونگذار، صلاحيت قانونگذاري خود را در اين بخش، نظير آنچه در مورد نام پزشکي و اختيار اِعمال تنبيه هاي انضباطي نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهاي وکلا تفويض نموده است. ماده ?? لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ???? که تعيين نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصويب وزير دادگستري محول نموده است، درستي اين توجيه را به اثبات مي رساند. به همين دليل، با وجودي که عقد وکالت از عقود جايز مي باشد و هر زمان که وکيل بخواهد مي تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوي، وکيل کيفري از اين اختيار بطور مطلق برخوردار نيست و تخلف از اين حکم موجب مسئوليت او خواهد گرديد، زيرا طبق ماده ?? قانون وکالت: در صورتي که وکيلي که داعي? بهترين وکيل کيفري را به دوش ميکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نمايد، بايد قبلا طوري به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکيل ديگري در موقع براي خود معين و به محکمه معرفي نمايد؛

بنابراين چون رابطه حقوقي وکيل دادگستري با موکلين خود با هيچيک از عقود معين قانون مدني بطور کامل منطبق نبوده و وکيل علاوه بر الزامات قراردادي خود، ناگزير از پذيرفتن الزامات قانوني مربوط به اين حرفه نيز مي باشد، چاره اي جز اين نيست که آنرا از جمله عقود نامعين موضوع ماده ?? قانوني مدني يا قرارداد ويژه sui Generis بدانيم که داراي ويژگي هاي زير است:

?- از جهت انعقاد، عقدي است تشريفاتي که نياز به تنظيم سند کتبي دارد. سند وكالت را هم مي توان بصورت رسمي در دفتر اسناد رسمي تنظيم نمود و هم بر روي اوراق چاپي که طبق قانون وکالت تهيه شده است.

?- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضي است و تعهدات متقابلي براي طرفين ايجاد مي نمايد و وکيل با دريافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعي لازم در حفظ حقوق موکل خود مي گردد.

3- وكالت از عقود شخصي و قائم به شخصيت طرفين است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتي که در وکيل سراغ داشته است، به او مراجعه مي نمايد. ليکن هر زمان که بخواهد، مي تواند او را عزل نمايد. وکيل نيز در انتخاب موکل آزاد است ليکن در حقوق يونان، وکلاي دادگستري مکلفند وکالت کليه دعاوي قابل دفاع را بپذيرند و اين آزادي که وکيل بتواند موکلين خود را بر اساس پشتوانه مالي آنان براي پرداخت حق الوكاله انتخاب نمايد، از وي سلب شده است. علاوه بر اين، وکيل جز در موارد استثنايي مي تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.

?- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدني است. ليکن در پاره اي کشورها اجازه تأسيس شرکتهاي تجاري و تفويض وکالت به اين قبيل شرکتها داده شده است.

?- وکالت دادگستري قرارداد خاصي است که احکام آن تابع ماده ?? قانون مدني و مقررات ويژه پيش بيني شده در متون قانوني مربوط به وکالت در دادگستري است.

تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه" از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکي است. همانگونه که قبلا نيز بيان گرديد، اين تقسيم بندي، به اعتبار قصد طرفين از انعقاد قرارداد و نتيجه اي که منظور آنان مي باشد، صورت گرفته ليکن در بعضي قراردادها، تعهدات طرفين از شفافيت کافي برخوردار نبوده و به آساني نمي توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعيين نمود.

تعهدات وکيل در برابر موکل را بايد يکي از مصاديق مشتبه اين قاعده دانست. زيرا در مواردي که وکيل براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق موکل، از وي قبول وکالت مي نمايد، تعهد او به تقديم دادخواست، تعهد به نتيجه است که بايد آنرا انجام دهد.

ليکن نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهاي حقوقي خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراين در مورد قسمت اول تعهدات وي، اجراي وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جريان انداختن دعوي، تحقق مي يابد ولي در مورد سرنوشت دعوي، همين اندازه که معلوم گردد او مراقبت هاي لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، براي اثبات اجراي تعهد از ناحيه او کافي است، هر چند نتيجه دعوي به ضرر موکل وي باشد.

به عبارت ديگر، تعهدات بهترين وکيل کيفري را بايد به کارهاي مقدماتي لازم که براي حصول نتيجه مطلوب، انجام آنها ضروري است و نتيجه غايي مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسيم نمود، زيرا کارهاي مقدماتي اجرايي، از قبيل تقديم دادخواست، حضور در جلسه دادرسي، اعتراض نسبت به تصميمات دادگاه وهرگونه اقدام ديگري که براي يک دادرسي منظم ضروري است و انجام آن از وظايف و يا حقوق متداعيين است تنها با انجام آنها تحقق مي يابد. بنابراين تعهد وكيل کيفري به انجام آنها، از نوع تعهد به نتيجه است. ليکن چون براي حصول نتيجه مطلوب، انجام کارهاي مقدماتي لازم براي يک دفاع خوب کافي نبوده و عوامل ديگري از جمله نظر قضايي منطبق بر نظر کارشناسي وکيل، نقش تعيين کننده در سرنوشت دعوي را دارد و تحقق نتيجه مطلوب کاملاً در اختيار حتي بهترين وکيل کيفري نيز نمي باشد، بنابراين بايد اين بخش از تعهدات وکيل را از نوع تعهد به وسيله دانست. در اين مورد بايد بين تعهداتي که وکيل در نقش مشاور حقوقي در برابر مراجعين دفتر خود دارد و تعهدات وي هنگامي که وظيفه دفاع از دعوايي را به عهده مي گيرد، قايل به تفکيک شد.

زيرا وکيل در نقش مشاور حقوقي، در حکم مدير يک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند يک متخصص در حرفه خود، بايد آثار و تبعات اجراي نظرات مشورتي خود را پيش بيني نمايد و مآلا تعهد وي در صحت راهنمائيهاي حقوقي مراجعين خود، از نوع تعهد به نتيجه است و نمي تواند با اين توجيه که نظرات وي جنبه مشورتي داشته و طرف مشورت گيرنده، مختار در اعمال و اجراي آن بوده است، نسبت به نتايج سوء حاصل از راهنماييهاي مزبور، خود را غيرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بين حقوقدانان در موضوع موردنظر تصريح نمايد. توجيه منطقي اين نظر اين است که مسئوليت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقي مشاوره اي، تلويحاً متضمن تضمين حسن اجراي تعهد نيز مي باشد و دکترين حقوقي بلژيک که خدمات مشاوره اي وکلا را ارائه خدمات فکري و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه اين قبيل خدمات و مشمول ماده ???? قانون مدني ميداند، ظاهراً به همين اعتبار ايجاد شده است. به همين دليل کانون وکلاي دادگستري ايران نيز وظيفه مشاور حقوقي را حساس تر و سنگين تر از وکيل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقي را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.

اتخاذ اين تدبير توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادي است که استفاده از اين عنوان، مي تواند در اشخاص ايجاد نمايد. زيرا صلاحيت وکيل کيفري به عنوان مشاور حقوقي، متضمن اين معناست که وي با بينش وسيع و جامعي که از ابعاد حقوقي يک مسئله حقوقي مي تواند داشته باشد، به خوبي قادر است بازتابهاي قانوني هر اقدامي را پيش بيني نمايد.

بنابراين وکيل در نقش مشاور حقوقي، نمي تواند نتايج نامطلوب راهنماييهاي خود را، چنانچه ناشي از بي اطلاعي وي از موازين قانوني و قضايي باشد، غير مرتبط با خود بداند. ليکن در مواردي که وکيل کيفري از سوي يکي از طرفين، وظيفه تعقيب يا پاسخگويي دعوايي را به عهده مي گيرد، حسب مورد ممکن است تعهد وي ناظر به نتيجه يا به وسيله باشد.

موارد زير را مي توان از مصاديق تعهد وکيل به نتيجه دانست:

احراز ذي نفع بودن موکل در طرح دعوي، موضوع ماده ? قانون آيين دادرسي مدني، رعايت موارد ايراد موضوع مواد ??? و ??? ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقي متناسب بطوريکه دعوي موکل يا دفاع مربوط به آن از نظر قانوني قابليت استماع داشته باشد. رعايت مواد ?? و ?? قانون آيين دادرسي مدني در طرح دعوي و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهاي قانوني و...

در پايان اين بحث ذکر اين نکته ضروري است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکيل که ناظر به نتيجه است تقصير وکيل مفروض است، وکيل فقط مي تواند براي معذوريت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نمايد. بديهي است ضعف جسماني و کهولت سن و عدم تخصص وي در موضوع مورد مشورت نمي تواند بر تعهدات وي تأثير گذارد. به عبارت ديگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکيل که ناظر به وسيله باشد، امکانپذير بوده و در مورد تعهدات وي به نتيجه مسموع نخواهد بود.

نتيجه اينکه، نظر برخي از حقوقدانان مبني بر اينکه در مواردي که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد مي تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکي مشقت به نتيجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وي از بذل سعي کافي در راه انجام تعهد است، مي تواند براي تشخيص تعهدات دوگانه وکيل راهگشا باشد. بعبارت ديگر بعقيده اين دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدي مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوري که مي توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاري است. بنابراين در مواردي که وکيل باهموار نمودن مشقت لازم به خود براي وصول به نتيجه معين مي تواند به هدف مطلوب برسد، ليکن از تحمل رنج لازم شانه خالي مي کند، نمي تواند با اين استدلال که تعهد او به وسيله بوده است نه نتيجه، خودرا از مسئوليت عدم تحقق نتيجه مبري بداند و به طريق اولي هرگاه وکيل برخلاف اصول پذيرفته شده در وکالت دعاوي، نتيجه مطلوب موکل را نيز تضمين نموده باشد، تعهد وکيل نسبت به سرنوشت دعوي که در حالت عادي، از نوع تعهد به وسيله است، به تعهد به نتيجه تبديل مي شود و در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب، چنين وکيلي را بايد ناقض عهد خود دانست.

-در مورد کارمند اداره اي چکي بابت رشوه دريافت نموده اما با مراجعه به بانک محال عليه به علت نداشتن موجودي موفق به دريافت وجه چک نشده،آيا مجرم شناخته مي شود؟

با توجه به اينکه جرم ارتشاء جرمي مطلق مي باشد و به صرف ارتکاب عمل محقق مي گردد و نتيجه در آن شرط نيست بنابراين کارمند دولت مرتکب جرم ارتشاء گرديده است.

در جرم ارتشاء مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار توسط مرتشي ضرورتي ندارد بلکه اخذ مال مي تواند بعد از انجام کار نيز صورت پذيرد همچنين مالکيت راشي نسبت به مالي که به عنوان رشوه مي دهد شرط نيست.

-فردي ديگري را با اسلحه تهديد به قتل مي کند و از او چکي دريافت مي کند اما بعد از مدتي پشيمان شده و وجه چک را وصول نمي نمايد،آيا اين عمل مرتکب جرم محسوب مي گردد؟

به استناد ماده 668 قانون مجازات اسلامي با توجه به اينکه جرم تهديد عالمانه و عامدانه مي باشد و اگر فردي با تهديد سند يا نوشته و....از ديگري بگيرد حتي اگر از آن استفاده ننمايد ،جرم تام واقع شده و شخص مجرم و قابل مجازات مي باشد.

-شخصي سند مجعولي را به دادگاه ارائه مي دهد ولي قبل از توجه دادگاه به جعلي بودن سند آن را مسترد مي کند،آيا رفتار اين شخص وصف مجرمانه دارد؟

با توجه به اينکه جرم استفاده از سند مجعول جرمي مطلق است و مقيد به نتيجه نمي باشد و صرف ارائه دادن کافي است بنابراين جرم تام استفاده ار سند مجعول واقع گرديده است.

-چنانچه طبيبي وسايل سقط جنين زني را فراهم نمايد بدون اينکه شخصاً مباشرت به سقط جنين نمايد و زن نيز از اين وسايل استفاده ننمايد و جنين سقط نگردد ،آيا عمل پزشک جرم محسوب مي گردد؟

طبق ماده 624قانون مجازات اسلامي طبيب،ماما يا داروفروش به صرف فراهم نمودن وسايل سقط جنين حتي اگر مباشرت در سقط ننمايد مجرم محسوب شده و قابل مجازات مي باشد زيرا اين عمل شروع به سقط جنين،جرم تام بوده و همينکه وسايل سقط جنين فراهم گردد چه زن استفاده کند چه نکند ،جرم به صورت کامل محقق گشته و قابل مجازات مي باشد.

-اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي ،بدون اطلاع مالک اتومبيل،با اتومبيل وي رانندگي نموده و با عابري تصادف و منتهي به فوت عابر شود ، چه کسي مسئول است؟

طبق مواد 714و723 قانون مجازات اسلامي راننده مرتکب دو جرم رانندگي بدون پروانه و قتل در حکم شبه عمد شده که قابل تعقيب و مجازات مي باشد ،در اين مورد مالک اتومبيل چون کاملاً بي اطلاع بوده هيچ مسئوليتي ندارد.

-اگر مدير مدرسه،دانش آموزي را به منظور تأديب در کلاس محبوس کند،آيا قابل پيگيري است؟

با توجه به اينکه مدير مدرسه از اولياي قانوني و سرپرستان صغار محسوب نمي گردد بلکه صرفاً از جمله اولياي معنوي اشخاص شناخته مي شود بنابراين مدير مدرسه وظيفه ي تربيت دانش آموزان را ندارد و عمل مدير طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل نجازات مي باشد.

-آيا پزشکي که قبل از عمل جراحي از مريض برائت حاصل نموده،و حال بعد از عمل متوجه ي نقص در عمل و عدم نتيجه ي مطلوب شديم آيا با توجه به داشتن برائت ،ميتوان از پزشک شکايت کرد؟

طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامي اگر پزشک در جراحي ها و معالجاتي که انجام مي دهد،به بيمار صدمه بدني بزند ،ضامن پرداخت بيمه مي باشد مگر اينکه ثابت نمايد تمام اعمال خود را بر طبق مقررات و موازين پزشکي انجام داده و مرتکب هيچ گونه تقصيري نشده و قبل از عمل و معالجه از بيمار برائت نيز اخذ نموده است حتي اگر برائت هم اخذ ننموده باشد اما اگر پزشک مقررات پزشکي را رعايت نکرده باشد و در انجام عمل قصور نموده باشد مسئوليت دارد حتي اگر برائت نيز از بيمار اخذ نموده باشد.

-استفاده از عناوين علمي دکتر و مهندس براي کساني که فاقد اين عناوين هستند ،جرم محسوب مي گردد؟

به استناد ماده واحده قانون مجازات اسلامي استفاده غيرمجاز از عناوين علمي،صرفاً در صورت استفاده در مکاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي ،جرم محسوب مي گردد.

-همسرم از من پولي قرض گرفت و چکي با مبلغ تقريباً دو برابر از ايشان گرفتم،آيا ايشان مي توانند بابت جرم ربا از من شکايت نمايند؟

طبق تبصره 3ماده 595قانون مجازات اسلامي ربا بين زن و شوهر محقق نمي گردد.

- همسرم اجازه نمي دهد جهيزيه ي خود را ببرم،آيا مي توان تحت عنوان خيانت در امانت از ايشون شکايت کنم؟

طبق نظريه مشورتي ،چون جهيزيه در اختيار زوجه مي باشد و در زندگي مورد استفاده ي خانواده قرار مي گيرد بنابراين زوج امانت دار محسوب نمي گردد و جرم خيانت در امانت محقق نمي گردد پس در اين مورد با طرح دعواي استرداد جهيزيه زوجه مي تواند اموال خود را مسترد نمايد.آيا ارتکاب سرقت و مخفي نمود اموال مسروقه توسط سارق چند جرم محسوب مي گردد؟در مورد سارق ،مخفي کردن اموال مسروقه مصداق ندارد و اخفاي مال مسروقه طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامي مربوط به فردي غير از سارق است.به عبارت بهتر مطابق مقررات قانوني ،مخفي کردن اموال مسروق توسط سارق از آثار سرقت سارق است و جرم مستقلي محسوب نمي شود و قوانيني که به اخفاي مال مسروق اشاره کرده اند در مورد غير سارق اعمال مي گردد.پس تنها يک جرم مي ماند آن هم سرقت است که از جمله جرايم ساده و آني مي باشد که يک مجازات دارد.اگر يکي از ورثه ،از طريق جعل امضاء سهم بقيه وراث را بفروشد ،آيا قابل تعقيب کيفري استبه استناد قوانين مربوطه آن ورثه مرتکب چندين جرم جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غير در حکم کلاهبرداري شده است که از باب تعدد معنوي قابل تعقيب و مجازات مي باشد.

اگر فردي بعد از ارتکاب قتل عمدي موجب قصاص،خودکشي نمايد،تکليف چيستطبق ماده 435 قانون مجازات اسلامي و با توجه به ارتکاب قتل عمدي در صورتي که قاتل فرار نمايد و به هر دليل فوت نمايد و دسترسي به قاتل ممکن نباشد،ولي دم مقتول مي توانند درخواست ديه نمايند که در اين مواقع ديه از اموال قاتل پرداخت مي گردد اما اگر قاتل اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشد ،ديه از اموال عاقله ي قاتل پرداخت مي شود اما در صورتي که قاتل عاقله نداشته باشد يا آنها اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشند ،در نهايت ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

منبع :

https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

بازدید : 16
جمعه 28 آبان 1400 زمان : 23:54

هواگيري اصولي و به موقع سيستم (مدار گرمايش) با جديت انجام شود:

اين کار مزاياي ذيل را خواهد داشت

هواگيري باعث افزايش عمر کليه تجهيزات شامل ديگ، پمپ ها، رادياتورها، پکيج و... خواهد شد.

انجام عمل هواگيري، راندمان گرمايشي سيستم و بويژه بلوک‌هاي رادياتور را بشدت افزايش مي‌دهد و در نهايت باعث کاهش هزينه گاز مصرفي خواهد شد هواگيري خطر نشت آب از سيستم(رادياتورها) را کاهش مي‌دهد.

همانطور که مطمئنا همه شما اين موضوع را ديده و يا شنيده ايد که هوا و يا به عبارتي گازي‌ که داخل رادياتورها هست به خاطر فعل و انفعالات شيميايي که در سيستم رخ مي‌دهد تا حدودي خاصيت اشتعال زايي دارد و همين امر نشان از قدرت بالاي خورندگي اين گاز مي‌باشد بنابراين هواگيري مرتب و به موقع از بديهي ترين اصول نگهداري تجهيزات گرمايشي مي‌باشد.

يکي از نکاتي که معمولا در همين رابطه پيشنهاد مي‌شود نصب شير هواگيري خودکار روي رادياتوري که بيشتر از همه هوا مي‌گيرد همچنين تزريق محلولي که در سايت پکيجکار روش تهيه آن را شرح داديم به افزايش راندمان و بازدهي رادياتور کمک زيادي مي‌کند و يا ميتونيد نسبت به خريد ضد يخ مخصوص پکيج که توليد شرکت پکيجکار مي‌باشد خريداري کنيد.

‏ 2_ تميز کردن سطوح رادياتورها از گرد و خاک باعث افزايش راندمان حرارتي آنها و کاهش خطر سياه شدن و دوده زدن ديوار اطراف رادياتور مي‌شود.

‏3_ تا آنجا که امکان دارد فضاي اطراف رادياتورها بايد باز باشد (براي گردش بهتر هوا و افزايش بازدهي و قدرت حرارتي). بنابراين سعي کنيد انواع پوشش ها و موانع را (مانند پرده ، مبلمان و...) از جلوي آن دور کنيد.

‏4_تعبيه رادياتورهاي حوله خشک کن در فضاهايي مانند حمام و سرويس علاوه بر کاهش رطوبت و افزايش فاکتورهاي بهداشتي در اين مکان ها، وسيله مناسبي براي خشک کردن حوله و البسه نم دار مي‌باشد.

ارور e29 پکيج بوتان مدل cv424 جزو خطاهاي شايع مي‌باشد که آموزش رفع آن را در مقاله فوق ارائه داديم.

جهت آموزش صفر تا صد تعمير پکيج بوتان به اين لينک مراجعه کنيد

بازدید : 21
چهارشنبه 19 آبان 1400 زمان : 10:33

علائم ، دلايل و درمان اضطراب امتحان

بسياري از افراد قبل از امتحان استرس يا اضطراب را تجربه مي کنند. در واقع، کمي عصبي بودن مي‌تواند به شما کمک کند بهترين عملکرد خود را داشته باشيد.1 با اين حال، زماني که اين ناراحتي به حدي بيش از حد مي‌شود که عملاً در عملکرد امتحان اختلال ايجاد مي‌کند، به آن اضطراب امتحان مي‌گويند.

تجربه اضطراب امتحان چه حسي دارد؟ شما در کلاس توجه کرديد، يادداشت برداري دقيق کرديد، هر فصل را خوانديد، و حتي در جلسات مطالعه اضافي بعد از کلاس شرکت کرديد، بنابراين بايد در آن امتحان بزرگ عالي عمل کنيد، درست است؟

با اين حال، وقتي آزمون ارائه مي‌شود، آنقدر عصبي مي‌شويد که پاسخ‌هاي ساده‌ترين سؤال‌ها را هم خالي مي‌کنيد. اگر اين تجربه آشنا به نظر مي رسد، ممکن است تست اضطراب را تجربه کنيد.

اضطراب متني چيست؟

اضطراب امتحان يک وضعيت روانشناختي است که در آن افراد در موقعيت‌هاي آزمايش، پريشاني و اضطراب شديد را تجربه مي‌کنند. در حالي که بسياري از افراد درجاتي از استرس و اضطراب را قبل و در طول امتحانات تجربه مي کنند، اضطراب امتحان در واقع مي تواند يادگيري را مختل کند و به عملکرد امتحان آسيب برساند.

اضطراب امتحان نوعي اضطراب عملکردي است. در شرايطي که فشار زياد است و عملکرد خوب مهم است، افراد مي توانند آنقدر مضطرب شوند که در واقع نتوانند بهترين کار خود را انجام دهند.

نمونه هاي ديگر از اضطراب عملکرد:

در حين ارائه کار به همکاران و مدير خود ارائه دهد.

يک بسکتباليست دبيرستاني قبل از يک بازي بزرگ بسيار مضطرب مي شود. در طول بازي، او آنقدر تحت فشار اين استرس قرار مي گيرد که شروع به از دست دادن ضربات آسان مي کند.

يک هنرجوي ويولن قبل از رسيتال به شدت عصبي مي شود. در طول اجرا، او چندين قسمت کليدي را به هم مي زند و تک نوازي خود را به هم مي زند.

در حالي که افراد مهارت ها و دانش لازم براي عملکرد بسيار خوب در اين شرايط را دارند ، اضطراب بيش از حد آنها عملکرد آنها را مختل مي کند. شدت اضطراب امتحان مي تواند از فردي به فرد ديگر متفاوت باشد. برخي از افراد ممکن است احساس کنند که در شکم خود "پروانه" دارند و در حالي که براي برخي ديگر ممکن است تمرکز روي امتحان دشوار باشد.

کمي عصبي بودن در واقع مي تواند مفيد باشد و باعث مي شود از نظر ذهني هوشيار باشيد و براي مقابله با چالش هاي ارائه شده در امتحان آماده باشيد. قانون يرکس-دادسون نشان مي دهد که بين سطوح برانگيختگي و عملکرد ارتباطي وجود دارد. اساساً، افزايش سطح برانگيختگي مي تواند به شما کمک کند تا در امتحانات بهتر عمل کنيد، اما فقط تا يک نقطه خاص.

هنگامي که اين سطوح استرس از اين مرز عبور کرد ، اضطراب بيش از حد ممکن است در واقع در عملکرد آزمون اختلال ايجاد کند. ترس بيش از حد مي تواند تمرکز را دشوار کند و ممکن است براي به خاطر آوردن مواردي که مطالعه کرده ايد مشکل داشته باشيد. ممکن است احساس کنيد تمام اطلاعاتي که زمان زيادي را صرف مرور آن کرده ايد، ناگهان در ذهن شما غيرقابل دسترس به نظر مي رسد.

شما پاسخ سوالاتي را که مي دانيد پاسخ آنها را مي دانيد خالي مي کنيد. اين ناتواني در تمرکز و يادآوري اطلاعات به اضطراب و استرس بيشتر کمک مي کند، که فقط تمرکز توجه شما را روي آزمون بسيار سخت تر مي کند.

علائم اضطراب امتحان

علائم اضطراب امتحان مي تواند به طور قابل توجهي متفاوت باشد و از خفيف تا شديد متغير باشد. برخي از دانش آموزان فقط علائم خفيف اضطراب امتحان را تجربه مي کنند و هنوز مي توانند در امتحانات نسبتاً خوب عمل کنند. ساير دانش‌آموزان به دليل اضطرابشان تقريباً ناتوان هستند، در امتحانات ضعيف عمل مي‌کنند يا قبل يا در حين امتحان حملات پانيک را تجربه مي‌کنند.

با توجه به انجمن اضطراب و افسردگي آمريکا، علائم اضطراب امتحان مي تواند فيزيکي، رفتاري، شناختي و عاطفي باشد.

علائم جسمي

علائم فيزيکي اضطراب امتحان شامل تعريق، لرزش، ضربان قلب سريع، خشکي دهان، غش و حالت تهوع است. گاهي اوقات اين علائم ممکن است شبيه يک مورد "پروانه" در معده باشد، اما همچنين مي توانند علائم جدي تري از بيماري هاي جسمي مانند تهوع، اسهال يا استفراغ باشند.

علائم شناختي و رفتاري

علائم شناختي و رفتاري ممکن است شامل اجتناب از موقعيت هايي باشد که شامل آزمايش مي شود. اين مي تواند شامل حذف کلاس يا حتي ترک تحصيل شود. در موارد ديگر، افراد ممکن است از مواد مخدر يا الکل براي مقابله با علائم اضطراب استفاده کنند.

علائم عاطفي

علائم عاطفي اضطراب امتحان مي تواند شامل افسردگي، عزت نفس پايين، عصبانيت و احساس نااميدي باشد. خوشبختانه، اقداماتي وجود دارد که دانش آموزان مي توانند براي کاهش اين ناخوشايند انجام دهند.

و اغلب علائم مضر با يادگيري بيشتر در مورد علل احتمالي اضطراب امتحان، دانش آموزان مي توانند به دنبال راه حل هاي مفيد باشند.

علل اضطراب امتحان

در حالي که اضطراب امتحان براي دانش‌آموزاني که آن را تجربه مي‌کنند مي‌تواند بسيار استرس‌زا باشد، بسياري از مردم متوجه نمي‌شوند که واقعاً بسيار رايج است. عصبي بودن و اضطراب واکنش هاي کاملا طبيعي به استرس هستند. با اين حال، براي برخي از افراد، اين ترس مي تواند آنقدر شديد شود که در واقع در توانايي آنها براي عملکرد خوب اختلال ايجاد کند.

پس چه چيزي باعث اضطراب امتحان مي شود؟ براي بسياري از دانش آموزان ، مي تواند ترکيبي از موارد باشد. عادات ضعيف مطالعه، عملکرد ضعيف در آزمون گذشته و يک مشکل اساسي اضطراب، همگي مي توانند به اضطراب امتحان کمک کنند.

چند علت بالقوه اضطراب امتحان عبارتند از:

ترس از شکست: اگر احساس ارزشمندي خود را به نمرات آزمون خود متصل کنيد، فشاري که به خودتان وارد مي‌کنيد مي‌تواند باعث اضطراب شديد امتحان شود.

سابقه تست ضعيف: اگر قبلاً در آزمون‌ها ضعيف عمل کرده‌ايد، يا به دليل اينکه به اندازه کافي خوب مطالعه نکرده‌ايد يا به دليل اضطراب زياد، نمي‌توانيد پاسخ‌ها را به خاطر بسپاريد، اين مي‌تواند باعث اضطراب و نگرش منفي‌تر هر بار شود. بايد آزمايش ديگري بدهد

عدم آمادگي: اگر مطالعه نکرده ايد يا به اندازه کافي مطالعه نکرده ايد ، اين مي تواند بر احساس اضطراب شما بيفزايد.

علل بيولوژيکي

در شرايط استرس زا ، مانند قبل و حين امتحان ، بدن هورموني به نام آدرنالين ترشح مي کند. اين به آماده سازي بدن براي مقابله با آنچه در شرف وقوع است کمک مي کند و معمولاً به عنوان پاسخ "جنگ يا گريز" ناميده مي شود. اساساً، اين پاسخ شما را آماده مي کند که يا بمانيد و با استرس مقابله کنيد يا به طور کامل از موقعيت فرار کنيد

در بسياري از موارد ، اين افزايش آدرنالين در واقع يک چيز خوب است. اين به شما کمک مي کند تا به طور موثر با موقعيت هاي استرس زا مقابله کنيد ، و اطمينان حاصل کنيد که هوشيار و آماده هستيد. با اين حال، براي برخي از افراد، علائم اضطرابي که احساس مي‌کنند مي‌تواند آنقدر زياد شود که تمرکز روي آزمايش را دشوار يا حتي غيرممکن کند.

علائمي مانند حالت تهوع، تعريق، و دست دادن در واقع مي تواند باعث شود افراد احساس عصبي بيشتري کنند، به خصوص اگر با اين علائم اضطراب امتحان مشغول شوند.

علل ذهني

علاوه بر دلايل بيولوژيکي زمينه‌اي اضطراب، عوامل رواني زيادي وجود دارند که مي‌توانند در اين وضعيت نقش داشته باشند. انتظارات دانش آموزان يکي از عوامل ذهني اصلي است. به عنوان مثال، اگر دانش آموزي معتقد باشد که در يک امتحان ضعيف عمل مي کند، احتمال اينکه قبل و در حين امتحان مضطرب شود بسيار بيشتر است.

اضطراب امتحان همچنين مي تواند به يک چرخه معيوب تبديل شود. پس از تجربه اضطراب در طول يک امتحان، دانش‌آموزان ممکن است آنقدر از تکرار آن بترسند که در امتحان بعدي حتي بيشتر مضطرب شوند. پديده اي به نام درماندگي آموخته شده.

غلبه بر اضطراب امتحان

بنابراين دقيقاً چه کاري مي توانيد انجام دهيد تا از اضطراب امتحان جلوگيري کنيد يا آن را به حداقل برسانيد؟ در اينجا چند استراتژي براي کمک آورده شده است

از دام کمال گرايي دوري کنيد. انتظار نداشته باشيد که کامل باشيد. همه ما اشتباه مي کنيم و اشکالي ندارد. اينکه بدانيد تمام تلاش خود را کرده ايد و سخت کار کرده ايد، در واقع همه چيز مهم است، نه کمال.

افکار منفي را از خود دور کنيد. اگر شروع به داشتن افکار مضطرب يا شکست خورده کرديد، مانند "من به اندازه کافي خوب نيستم"، "من به اندازه کافي سخت مطالعه نکردم" يا "من نمي توانم اين کار را انجام دهم"، اين افکار را دور بريزيد و آنها را با افکار مثبت جايگزين کنيد. انديشه ها. "من مي توانم اين کار را انجام دهم" ، "من مطالب را مي دانم" و "من سخت درس خواندم" ، مي توانند به شما در مديريت سطح استرس هنگام شرکت در آزمون کمک کنند.

به اندازه کافي خوابيدن. خواب خوب به تمرکز و حافظه شما کمک مي کند.

مطمئن شويد که آماده هستيد. اين بدان معناست که براي آزمون زودتر مطالعه کنيد تا زماني که با مطالب احساس راحتي کنيد. تا شب قبل صبر نکن اگر مطمئن نيستيد که چگونه مطالعه کنيد، از معلم يا والدين خود کمک بخواهيد. آماده بودن باعث افزايش اعتماد به نفس شما مي شود که اضطراب امتحان شما را کاهش مي دهد

نفس هاي عميق بکشيد. اگر در حين انجام آزمايش احساس اضطراب مي کنيد، تنفس عميق ممکن است براي کاهش اضطراب مفيد باشد. از طريق بيني نفس عميق بکشيد و از طريق دهان بيرون دهيد. هر سوال يا مشکل را يکي يکي انجام دهيد و در صورت لزوم بين هر يک نفس عميق بکشيد. اطمينان از اينکه به ريه هاي خود اکسيژن کافي مي دهيد ، مي تواند به تمرکز و احساس آرامش شما کمک کند.

منبع محتوا

بازدید : 17
جمعه 14 آبان 1400 زمان : 20:08

خريد خودرو از ساياخودرو به صورت اجاره اي چگونه است؟

همه حقوق محفوظ است. شما مي توانيد اين کار را انجام دهيد و قادر خواهيد بود از شر آن خلاص شويد. به ياد داشته باشيد که بايد آن را حل کنيد ، بايد آن را انجام دهيد ، بايد آن را انجام دهيد ، بايد خوب انجام دهيد ، بايد خوب انجام دهيد. همه آنها در قالب قرآن ، قرآن ، قرآن ، قرآن و قدرت قرآن هستند. بسيار خوشحالم که يک دوست بزرگ دارم و ايده خوبي به شما خواهم داد.

شرايط خريد خودرو به صورت اجاره چيست؟ عضويت شخصي در وزارت خارجه امکان پذير نيست. اين قدرت قرآن و روح القدس خداست. کيس باغ وحش دکتر مراد

ما آماده ايم

بسيار ايمن

او عجله دارد

و…. به

براهما کيدروي ليزني ميزمولا باي نيميم عزيز عزيز مولي نخ راه راه خريد و نوارها را به مدت صد و بيست و چهار سال و صد و ششصد سال و صد و چهارصد هزار و چهارصد هزار و بيست سال رها کرد. همه حقوق محفوظ است.

سرويس اعزامي ايران مي بينيد که من کارهاي زيادي با شما دارم. درک مشکل از قوه قضاييه و قضاوت بسيار مشکل است. همه حقوق محفوظ است. يکي از آنها پروردگار قرآن است. شما دادگاه هستيد و اين چيز خوبي است. شما مي توانيد يک کار خوب انجام دهيد ، مي توانيد يک کار خوب انجام دهيد ، مي توانيد يک کار خوب انجام دهيد ، مي توانيد يک کار خوب انجام دهيد. همه حقوق محفوظ است.

فروش اقساطي خودرو در ساياخودرو

شرکت هاي چرم و چرم

اگر مجوز نداريد ، حق پرداخت هيچگونه پولي را نداريد. من مي خواهم ماشين سواري کنم ، مي توانم ماشين سواري کنم و ماشين سواري کنم. من شما را به کودرو مي برم ، براي شما اجاره اجاره مي دهم و قدرت خدا را به شما مي دهم. او مردي صلح جو و در خانه خداست. درک قدرت خدا و خداوند و حاکمان ملکوت خدا بسيار آسان است.

ليزينگ شرکت Auto Sanding

1 رانندگي در سوندجن خادرو به نام راننده

2 Ahara در سمت راست است

در روش اول ، يعني. چک و سفته ، مبلغ خريد خودرو از خريد چک و فروش با درج دو ضامن معتبر براي خريد در همان ابتداي قرارداد ، سند خودرو به نام وي وارد مي شود.

شما نمي ترسيد ، نمي توانيد اين کار را انجام دهيد ، نمي توانيد ، نمي توانيد. کودرو دوست بسيار خوبي است. همه حقوق محفوظ است. چي؟ هيچ قانوني در کشور وجود ندارد و هيچ کس در کشور وجود ندارد. مهم است که نگران اين واقعيت نباشيد که بدنبال کار هستيد.

او عضو دادگاه ملي جمهوري چين است. مهمترين چيز سرگرمي است. او فردي نافرمان است ، قاضي دادگاه نيست و در حالت نافرماني است.

بازدید : 13
جمعه 14 آبان 1400 زمان : 16:17

همانطور که گفتيم نصب چوب ترموود با چوب معمولي تفاوتهاي زيادي دارد، که مهمترين آن مقاوت بالاي ترموودها در مقايسه با چوب معمولي است و عمدتا اين کار براي افزايش مقاوت چوب در برابر عوامل محيطي انجام ميشود و اين کار با اعمال گرماي بالا انجام ميشود. چوب نما نوعي نماي چوبي است که ظاهر سازه با استفاده از چوب تزئين مي شود و يک نوع نماي کلاسيک و مدرنيته محسوب مي شود . بنابراين ، اگر پروژه اي براي نماي چوبي را در نظر داريد ، در اينجا همه اطلاعاتي است که احتمالاً بايد بدانيد . ترمووود براي محيط زيست کمي بهتر از نما هاي چوبي خارجي در نظر گرفته شده است. ThermoWood به دليل مقاومت در برابر پوسيدگي، رطوبت کمتر و رساناي حرارتي پايين در مقايسه با چوب هاي گرما دهي نشده، از نظر ابعادي پايدار، بادوام است و از عايق خوبي برخوردار است. نماي چوبي ويلا و چگونگي طراحي آن يکي از مسائلي است که ديزاينرها و طراحان بسيار به آن اهميت مي دهند.امروزه طراحان در نماي ويلا و دکوراسيون داخلي ويلا از چوب ترموود استفاده مي کنند زيرا تجارب نشان داده است نماي چوبي بسيار چشم نواز ميباشد چوب ترمو داراي مقاومت بسيار بالايي مي باشد چوب هاي ترموود قابل استفاده در تمامي شرايط آب و هوايي ميباشد.براي اجراي پروژه نماي ويلاي چوبي ويلاي خود مي توانيد از نصابان ماهر گروه مهندسي و معماري وودينو بهره مند شويد.چگونگي نصب ترموود در ماندگاري آن نقش بسيار مهمي دارد!

مرحله سوم: در اين مرحله چوب ها را بعد از مرحله خشک کردن، دوباره مقداري رطوبت به آنها داده ميشود تا رطوبتي در حدود ?% داشته باشند. در اين مرحله کار ها در دماي تعيين شده انجام ميشود به طوري که نبايد دماي حرارت دادن چوب با دماي زمان بعد از مرطوب شدن چوب ها اختلاف زيادي داشته باشد، زيرا عواقب خودش را دارد. چگالي بر مبناي وزن و بعد ، مورد سنجش قرار مي گيرد و طبق نتايج بدست آمده به دليل تيمار حرارتي ، چگالي چوب ترموود کمتر از چوب معمولي است . پس از اين آزمايش اين قضيه به اثبات رسيد که نفوذپذيري آب در چوب هاي تيمار شده نسبت به چوب هاي خشک شده معمولي ، 20 تا 30 درصد کمتر است . چوب کاج داراي انواع مختلفي است مانند چوب نراد , چوب يولکا يا چوب ساسنا اما براي توليد لمبه بدليل ظرافت لمبه بايد از بهترين چوب براي ساخت آن استفاده شود يعني چوب کاج يولکا يا نراد که داراي بافت مطلوب و مناسب ميباشند كه در ضخامت هاي مختلف و در مقاطع فاق و زبانه يا چهار تراش توليد مي گردد. در زمينه خريد اين چوب از نوع نرم چوب بايد به اين نکته بپردازيم که با توجه به رشد سريع درختان از خانواده کاج چوبي که از اين نوع درختان به دست ميآيد به مراتب ارزانتر از انواع ديگر آن است.

يکي از جذاب ترين موارد در مورد ترمووود اين است که به هيچ گونه حرارت دهي اضافي نياز ندارد. روکش ترمووود داراي طول عمر طولاني است که يکي از مزاياي آن دوام بسيار بالاي آن ها مي باشد چرا که به نگهداري کمتريي نياز دارد. چوب ترمووود در نماي خارجي نياز به نگهداري دارد و هرساله بايد توسط متخصصين بررسي و رنگ آميزي شود. در فرايند گرما دهي به چوب هر چه گرما و درجه حرارت بيشتر باشد رنگ چوب تيره تر خواهد شد. چوب يکي از ابزارهايي است که انسانها از روز پا گذاشتن به جهان هستي از آن براي کاربردهاي مختلف مثل گرم کردن ، ساختن آشيانه ، ساخت قايق ، ساخت کشتي ، ساخت قلاب ماهيگيري ، ساخت تير و کمان ، ساخت ابزارهاي تزئيني و امروزه ساخت مبل ، کمد ، بوفه ، ميز ، صندلي و هر چيز ديگري که بشود با چوب ساخت ، مورد استفاده قرار گرفته و مي گيرد . مي توانيد از آن در فضاي باز استفاده کنيد به شرطي که با نگهداري منظم و رسيدگي به سطح از آن مراقبت کنيد تا از اثرات طبيعي هوا و قرار گرفتن در معرض نور خورشيد در امان بماند.

در اين مرحله تعدادي مشخص و در ابعادي تعيين شده، چوب ها را دسته دسته مي کنند تا وارد پروسه توليد شوند. پروفيل هاي چوب ترموود با طول 3 يا 6 با مقطع هايي در طرح ها و ابعاد متعدد در بازار موجود هستند . دو نوع از قارچ هاي موجود در چوب که بسيار مشکل آفرين هستند با نام هاي Coniophora Puteana و Poria Placentia را مدنظر قرار دادند . چوب ترمو يکي از با کيفيت ترين و بهترين چوب هاي موجود در صنعت ساختمان است و کاربرد بسيار زيادي دارد،چوب ترموود به دليل مقاومت بالايي که دارد در نما هاي ساختماني استفاده ميشود، بايد بدانيد که خريد و فروش چوب ترمو به صورت متر مکعب انجام مي شود، از نکاتي که هنگام خريد چوب ترمو بايد به آن دقت کنيد ميزان ضخامت آن است که در کيفيت و قيمت آن تاثير بسزايي دارد، نوع اين چوب از روي درختي که از آن تهيه شده اند مشخص مي شود و همچنين تکنولوژي ترمويي که بر روي آن انجام شده است، چوب برخي از درختان فراواني کمتري در طبيعت دارند پس قيمت آن ها براي خريد چوب ترمو به نسبت بالاتر است. در دماهاي بالا ، محتواي مترکسي ليگنين کاهش يافته و گونه هايي هم در دماي 120 تا 220 از خود واکنش نشان مي دهند که اين واکنش ها بر روي رنگ ، واکنش پذيري ، و فروپاشي چوب تيمار شده تاثير چشم گيري دارند .

منبع : بست چوب

https://qiita.com/JadeSenio2

https://www.cplusplus.com/user/JadeSenio2/

https://8tracks.com/jadesenio2

https://weheartit.com/JadeSenio2/uploads

http://www.authorstream.com/JadeSenio2/

https://gab.com/JadeSenio2

بازدید : 17
چهارشنبه 28 مهر 1400 زمان : 17:27

خريد راحت سيمان به صورت آنلاين

شهربتن يکي از مراکز معتبر فروش انواع اقسام محصولات بتني است که بهترين و باکيفيت ترين محصولات را در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد. با مراجعه به سامانه اين شرکت مي توانيد قيمت دقيق انواع اقسام سيمان هاي مختلف را مشاهده کرده و در نهايت پس از مقايسه، بهترين مورد را خريداري نماييد.‌امکان اخذ راهنمايي از کارشناسان شرکت نيز وجود دارد. انتخاب مرکز خريد سيمان از اهميت بالايي برخوردار است چرا که مراکز مختلف مي توانند ويژگي هاي متفاوتي از نظر کيفيت محصول داشته باشند و در صورت انتخاب مرکز معتبر از کيفيت محصول اطمينان کامل خواهيد داشت. يکي ديگر از عوامل قابل توجه، ميزان قيمت سيمان است که متغير هاي متعددي دارد و در ادامه توضيحات کامل تري در رابطه با آن و بلوک سبک ارائه کرده ايم:

معرفي سيمان

امروزه سيمان نقش اساسي در صنعت ساختمان سازي داشته و عملا بدون وجود آن امکان ساخت هيچ سازه اي وجود نخواهد داشت. سيمان در انواع مختلفي روانه بازار شده و هريک از انواع آن ويژگي هاي متفاوتي نسبت به يکديگر دارند و با توجه به اين ويژگي ها خواهيد توانست بهترين مورد را براي خريد انتخاب کنيد. سيمان براي ساخت بخش هاي مختلف يک ساختمان‌مورد استفاده قرار مي گيرد و به دليل مقاومت بالايي که در برابر تغييرات جوي دارد مي توانيد از آن هم در فضاي خارجي و هم‌در فضاي داخلي ساختمان استفاده کنيد. سيمان را مي توان به چند نوع ترکيب ديگر مانند زودگير کننده يا ديرگير کننده اضافه کرده و مورد استفاده قرار داد و بدون مخلوط کردن آن نمي توان از سيمان به صورت خالص استفاده کرد.

قيمت ديرگير کننده ، زودگير کننده سيمان و قيمت بلوک سيماني هم با توجه به نوع آن و مرکزي که از آن خريداري مي کنيد متفاوت خواهد بود.

b17_yvbn.jpg

سيمان و تاريخچه آن

قطعا نام سيمان براي همگان آشنا خواهد بود چرا که اين ماده ساختماني در صنايع مختلفي کاربرد داشته و مي توان آن را از جمله مهمترين مصالح ساختماني به شمار آورد. سيمان به همراه ترکيبات ديگر، ماده اي چسبنده با مقاومت بالا ايجاد کرده و مي توان از آن در بخش هاي مختلفي از ساختمان سازي استفاده کرد. توجه داشته باشيد که اين ماده چسبنده مي تواند با ترکيبات مختلفي مخلوط شود که هر يک از اين ترکيبات ويژگي هاي متفاوتي به آن خواهند بخشيد. سيمان تاريخچه دور و درازي داشته و از ساليان دور مورد استفاده قرار مي گيرد اما امروزه شکل و نحوه استفاده از آن تغيير کرده است. در گذشته سيمان را از مخلوط آهک و خاک رس به دست مي آوردند اما امروزه با راه اندازي کارخانه هاي بزرگ توليد سيمان شاهد ساختاري ديگر از آن هستيم. از قرن ?? تا?? کارخانه هاي توليد سيمان رواج بسياري پيدا کردند و شاهد افزايش روز افزون اين کارخانه ها در شهرها و کشورهاي مختلف بوديم که کارخانه سيمان آبيک که بهترين کارخانه توليد سيمان ايران است نيز در اين زمان تاسيس شد.

قيمت سيمان

قيمت از جمله مهمترين مواردي است که فکر بسياري را به خود مشغول کرده است. در حالت کلي قيمت سيمان در مقايسه با ساير مصالح ساختماني مناسب بوده و امکان خريد آن براي همگان وجود خواهد داشت. محصولات متنوعي با استفاده از سيمان توليد مي شوند که اين محصولات هم مقاومت بالايي داشته و هم مي توان در بخش هاي مختلفي از ساختمان مورد استفاده قرار داد. قيمت سيمان به عوامل متعددي بستگي دارد و به همين دليل نمي توان رقم خاصي براي آن در نظر گرفت. از جمله مهمترين مواردي که بر ميزان قيمت بتن آماده تاثير مي گذارد مي توان به کيفيت آن اشاره کرد. سيمان در انواع اقسام مختلف روانه بازار شده که خريک از آنها هم از نظر کيفيت و هم از نظر قيمت با يکديگر متفاوت هستند. سيمان به دو صورت فله اي و پاکتي به فروش مي رسد اما قيمت سيمان بر حسب کيلوگرم محاسبه خواهد شد.

آشنايي با انواع سيمان

سيمان يکي از متنوع ترين مصالح ساختماني است به گونه اي که مي توانيد آن را در انواع اقسام مختلف مشاهده و خريداري نماييد. سيمان معمولي به رنگ طوسي است اما مي توان آن را در انواع رنگ هاي مختلف نيز مشاهده کرد. هريک از اين سيمان ها بايد با ترکيبات متفاوتي مخلوط شوند تا بتوان از آن استفاده کرد. البته سيمان از جنبه هاي مختلف ديگري نيز به انواع متفاوت دسته بندي مي شود. درجه بندي هاي سيمان، تيپ ناميده مي شوند و اين تيپ ها را مي توان از ? تا ? دسته بندي نمود. هريک از تيپ هاي سيمان ويژگي هاي متفاوتي نسبت به يکديگر دارند و يکي از مهمترين تمايزات آنها مربوط به محلي است که در آن استفاده خواهند شد. برخي از انواع سيمان ها دانه هاي ريزي دارند که در مدت زمان کوتاه تري خشک مي شوند اما برخي دانه درشت هستند که اين امر بابت تاخير در مدت خشک شدن آن خواهد شد.

آشنايي با سيمان تيپ ?

سيمان تيپ ? از جمله محبوب ترين و پرکاربردترين انواع سيمان ها به شمار مي رود که بسياري آن را با نام پرتلند نيز مي شناسند. سيمان پرتلند امکان استفاده در تمامي سازه ها را خواهد داشت و مي توانيد براي ساخت ساختمان هاي مختلف در فضاي داخلي، خارجي، آبکي، خشک و... استفاده کنيد. اين سيمان کيفيت بالايي داشته و به همين دليل مورد توجه بسياري از مردم قرار گرفته است. تنها مسئله اي که در استفاده از سيمان تيپ ? بايد در نظر داشته باشيد عدم استفاده از آن در محيط هاي داراي يون هاي مهاجم است چرا که اين يون ها باعث ايجاد خوردگي در بافت سيمان شده و آن را از بين خواهند برد. اين سيمان بهترين انتخاب براي ملات بنايي است چرا که با قابليت چسبندگي بالايي که دارد خواهد توانست انواع اقسام مصالح ساختماني را از جمله بلوک هبلکس به يکديگر بچسباند.

قيمت سيمان تيپ ?

قيمت سيمان رنگي نما در مقايسه با ويژگي هاي منحصر به فردي که دارد مناسب است. اين سيمان از معادن مختلف در کشور استخراج مي شود که ممکن است کيفيت متفاوتي نسبت به يکديگر داشته باشند و اين تفاوت در کيفيت باعث تمايز قيمت سيمان نيز خواهد شد. پس در هنگام خريد حتما بايد به برند سيمان نيز دقت داشته باشيد. قيمت سيمان تيپ ? ممکن است در فروشگاه هاي مختلف نيز متفاوت باشد پس قبل از هر اقدامي بايد مرکز معتبر خريد سيمان را انتخاب کرده و سپس خريد خود را انجام دهيد.

برگرفته از سايت https://shahrebeton.com/

بازدید : 14
چهارشنبه 14 مهر 1400 زمان : 9:44

شرکت طراحي سايت شيراز با بيش از 8 سال سابقه

شرکت طراحي سايت شيراز با بيش از 8 سال سابقه به عنوان يکي از شرکت هاي پيشرو و مجرب در زمينه طراحي وب سايت در شيراز شناخته مي شود. مرکز طراحي وب سايت Siren با ايجاد تيم هاي تخصصي طراحي وب سايت در زمينه تجزيه و تحليل سايت ، گرافيک و برنامه نويسي ويژه و همچنين تجربه در انجام پروژه هاي مختلف وب. در زمينه هاي مختلف تجاري آماده طراحي وب سايت براي صاحبان مشاغل مي باشد.

هميشه براي موفقيت و رشد تجارت مشتريان خود هر کاري ممکن انجام داده است و سايت هاي بزرگ و موفقي که ما تا به حال راه اندازي کرده ايم و رضايت مشتريان ما اين گفته را ثابت مي کند.

طراحي وب سايت در شيراز با تيم طراحي حرفه اي وب سايت شيراز در آستانه خدمت به بيش از 5000 شرکت با طيف گسترده اي از وب سايت و طراحي وب سايت براي همه شرکت هاي بزرگ و تازه کار است ، به طوري که کاربران حس خوبي از طراحي وب سايت دارند.

براي طراحي سايت مطابق با استانداردهاي W3C ، يکسال گارانتي ، طراحي وب سايت با گرافيک ويژه و مشتري مداري چهار اصل اصلي است که سعي مي کنيم از اولين روزهاي طراحي سايت در شيراز رعايت کنيم و شرکت هاي طراحي وب سايت را در شيراز پيدا کنيم که در آنجا نمونه هاي خوبي در زمينه خدمات طراحي وب سايت کمي مشکل است ، شرکت طراحي وب سايت شيراز فعاليت خود را در شيراز و ساير نقاط کشور در زمينه طراحي وب سايت آغاز کرد

بهينه سازي وب سايت از چند سال پيش آغاز شده است. مناطق خدماتي شرکت طراحي سايت در کليه استانهاي کشور به ويژه استان فارس. به طراحي وب سايت در شيراز پروژه هاي طراحي وب در در شيراز توسط تيمي کاملاً حرفه اي طراحي و برنامه ريزي شده است تا بهترين طراحي وب سايت را انجام دهد طراحي وب سايت هاي سفارشي ، طراحي فروشگاه ، بهترين شرکت ها طراحي وب سايت ، وب سايت شرکتي

برخي از خدمات شرکت طراحي سايت شيراز https://www.adinehnovin.com براي SEO:

اهداف بازاريابي مشتريان خود را با دقت مرور کنيد ، رتبه Google کسب کنيد و ترافيک سايت را به حداکثر برسانيد

وب سايت ها را مطابق آخرين الگوريتم هاي گوگل در سال 2020 و به صورت پايدار و تضمين شده بهينه کنيد

سئوي داخلي کاملاً اصولي و استاندارد است و به محبوب ترين کلمات کليدي مي پردازد

از آنالايزرهاي قوي مانند Semrush ، Moz ، ahrefs ، woorank استفاده کنيد

امکان ارائه گزارشات روزانه از وضعيت کلمات کليدي و سلامت سايت

محتواي بهينه منظم و با کيفيت بالا را براي موتورهاي جستجو و ايجاد لينک ارائه دهيد

بر تجربه کاربر (UX) تمرکز کنيد تا کاربران بيشتري را جذب کرده و کاربران بيشتري را در سايت نگه داريد

بررسي کامل منظم وب سايت (حسابرسي وب سايت) ، تجزيه و تحليل و بررسي رقابتي وب سايت بصورت آنلاين

بهبود محتواي فعلي و بهينه سازي دقيق پيوندهاي داخلي و بسياري از خدمات ديگر ...

طراحي وب سايت حرفه اي در شيراز: شرکت هاي طراحي وب سايت زيادي در شيراز وجود دارند که سالها خدمات خود را در زمينه طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت ارائه مي دهند. مرکز طراحي سايت Siren با بيش از 8 سال سابقه در زمينه طراحي وب سايت و طراحي وب سايت در شمال شيراز يکي از قديمي ترين شرکتهايي است که افتخار دارد در خدمت شما عزيزان باشد.

طراحي وب سايت در شيراز: فاصله فضايي اغلب تعيين کننده مهمي براي زمان سرويس است و اکثر شرکت هاي شرقي بندرعباس متکي به بهترين شرکت هاي طراحي وب سايت در نزديکي منطقه خود هستند. يکي از معيارهاي ديگر کيفيت خدمات ارائه شده توسط شرکت طراحي وب سايت است که صاحبان مشاغل را براي بهترين انتخاب راضي مي کند.

وب سايت فروشگاهي در شيراز

ما معتقديم که طراحي وب سايت شرکت بايد به گونه اي باشد که تصويري مرتبط و حرفه اي از کسب و کار شما ارائه دهد. تعداد قابل توجهي از بازديدکنندگان براي اولين بار از طريق وب سايت آن با کسب و کار شرکت آشنا مي شوند. بنابراين ، طراحي وب سايت شرکت بايد به گونه اي باشد که اطلاعات جامع و مفيدي در مورد فعاليت هاي شرکت به بهترين نحو ممکن ارائه دهد و در اولين بازديد ، بازديد کننده را به يک طرفدار ثابت تبديل کند.

طراحي فروشگاه در شيراز

معيارهاي موفقيت يک فروشگاه در شهر با معيارهاي موفقيت يک فروشگاه آنلاين تفاوت چشمگيري دارد. شرکت طراحي Siren به دليل آشنايي کامل با محيط کسب و کار آنلاين و رفتار مشتريان در اين سايت ها ، انتخابي ايده آل براي سفارش طراحي سايت فروشگاهي است. سايت فروشگاه بايد بتواند در آينده توسعه و گسترش يابد تا از محصولات جديد و تعداد زيادي از مشتريان استقبال خوبي شود. Siren در حال طراحي وب سايت براي فردا است. با توجه به توسعه مداوم فناوري هاي وب و تغيير سليقه کاربران ، وب سايت بايد بتواند در آينده با بستري مناسب قابليت هاي جديدي را بپذيرد.

منبع :

https://mozaikv3.cc.itu.edu.tr/haberler/2018/05/04/hatice-kose-hocamizin-i-nsan-robot-etkilesimi-konusundaki-tedx-konusmasi

http://archives.lametropole.com/article/bouffe/vins/des-bordeaux-de-r%C3%AAve

http://www.lucka-uprava-sdz.hr/galerija/emodule/566/eitem/72

https://www.weddingmapper.com/topics/767-anyone_had_reception_at_congress_plaza_hotel___

http://www.usatrip.be/?page_id=2#comment-440319

https://ao.23video.com/video/61955495/la-cucina-alessi-by-oras-3

https://minecraftcommand.science/forum/discussions/topics/craig-claim-that-their-diet-plans-along-with-the-variety-of-foods?l=de&page=161

https://aacd.com/express/index.php?module=express&cmd=blogviewpost&id=12461

https://audiomack.com/adinehnovin55

https://priti-nag.tribe.so/user/trhy_syt_rzn_shyrz

https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=2377633

https://www.mobypicture.com/user/adinehnovin55

https://www.ted.com/profiles/29758663/about

https://www.misterpoll.com/users/1590945

بازدید : 17
شنبه 3 مهر 1400 زمان : 14:46

با درج تبليغ در سايت کرج آگهي ديده شويد.

222222_a9m.jpg

شما مي‌توانيد فروشگاه، محصولات و خدمات خود را در سايت کرج آگهي ثبت و از اين طريق به تعداد کثيري از مشتريان معرفي شويد. به طور حتم بهره‌مندي از تبليغات در اين سايت باعث جذب مشتري بيشتر و افزايش درآمد شما مي‌گردد.

درج آگهي در سايت کرج آگهي به دو صورت کاملاً رايگان و ويژه (با تعرفه اي مشخص) به‌راحتي قابل انجام است.

?? #تعرفه_آگهي ??

? #آگهي_رايگان ??

? مشاهده جزئيات بيشتر در سايت کرج آگهي (https://karajagahi.com/)

?#آگهي_شبکه‌‌_هاي_اجتماعي ??

? نمايش آگهي در وبسايت + اينستاگرام + کانال تلگرام کرج آگهي

? انتشار 2 استوري در اينستاگرام

? آگهي در کانال تلگرام به مدت 12 ساعت پين مي‌شود.

? نمايش لينک سايت و شبکه‌اجتماعي شما

? آگهي هرگز پاک نمي‌شود.

?? هزينه آگهي: 3?000 تومان

? #آگهي_سه_ماهه ??

? نمايش آگهي در وبسايت + اينستاگرام + کانال تلگرام کرج آگهي

? انتشار 3 پست و ? استوري در اينستاگرام

? آگهي در کانال تلگرام به مدت 2? ساعت پين مي‌شود.

? نمايش لينک سايت و شبکه‌اجتماعي شما

? امکان نمايش آگهي در #صفحه_اول_گوگل

? آگهي 3 ماه نگه داشته مي‌شود.

?? هزينه آگهي: 2?0000 تومان

?? هزينه تمديد آگهي: 200000 تومان

?#آگهي_شش_ماهه ??

? نمايش آگهي در وبسايت + اينستاگرام + کانال تلگرام کرج آگهي

? انتشار ? پست و 12 استوري در اينستاگرام

? آگهي در کانال تلگرام به مدت ?8 ساعت پين مي‌شود.

? نمايش لينک وبسايت و شبکه‌اجتماعي شما

? امکان نمايش آگهي در #صفحه_اول_گوگل

? آگهي ? ماه نگه داشته مي‌شود.

?? هزينه آگهي (10%تخفيف): ??0000 تومان

?? هزينه تمديد آگهي: ?00000 تومان

?? ثبت آگهي از طريق لينک زير????

https://karajagahi.com/ثبت-آگهي

بازدید : 13
دوشنبه 29 شهريور 1400 زمان : 17:20

قابليت AWB در دوربين مداربسته


بالانس رنگ ها در تصوير مستقيما با محيط مرتبط است و بر طبيعي جلوه نمودن رنگ ها در تصاوير تاثير مي گذارد.

AWB چيست؟

AWB يک ويژگي در دوربين هاي مدار بسته است که طي آن بالانس رنگ سفيد در حضور منابع نوري مختلف تنظيم شده و رنگ هاي غير طبيعي و غير واقعي از تصوير حذف مي گردند.
AWB Function (Balance White Balance)
اين ويژگي سبب تطابق رنگ هاي زمينه در تصوير با نور موجود در محيط مي گردد. در نتيجه رنگ سفيد و ساير رنگ ها تا حدود زيادي به صورت طبيعي جلوه مي کنند.
چشم انسان به طور طبيعي اين توانايي را دارد که در منابع نوري مختلف با محيط خودش را تطابق داده و بالانس نور سفيد را تنظيم نمايد. اما دوربين هاي مداربسته اين توانايي را ندارند و اغلب در تشخيص گريد رنگ سفيد دچار مشکل مي شوند و در بسياري از مواقع نيز آن را در غالب رنگ هاي ديگر اعم از سبز، نارنجي و آبي نمايش مي دهند.
بسياري از دوربين هاي مداربسته در بالانس رنگ سفيد در تصوير اغلب دچار اشتباه مي گردند، علي الخصوص اگر تصوير با يک رنگ غالب احاطه شده باشد و يا اينکه هيچ نور سفيدي با منبع طبيعي در محيط وجود نداشته باشد. در نتيجه منجر به ايجاد رنگ هاي غير طبيعي و غير واقعي در تصوير مي گردد.
اکثر دوربين هاي امنيتي داراي قابليت AWB و يا تعادل خودکار رنگ سفيد هستند که به وسيله آن دوربين نور موجود در تصوير را پردازش کرده و بهترين تعادل رنگ سفيد را محاسبه کرده و نمايش مي دهد.

تفاوت ATW و AWB

ATW (Auto Tracking White Balance) يا سيستم رديابي رنگ سفيد يک قابليت جديد تر در دوربين هاي مداربسته پيشرفته تر است. دوربين هاي مدار بسته مجهز به اين فناوري داراي يک الگوي مرجع از تعادل رنگ ثابت هستند که در تنظيمات دوربين وجود دارد. در اين حالت حتي اگر هيچ منبع نور سفيدي وجود نداشته باشد دوربين قادر به تنظيم و نمايش صحيح رنگ ها است. دوربين هايي با اين قابليت مي توانند حتي در شرايط نوري نامساعد طرحي يکنواخت از رنگ ها در تصوير ارائه دهند.

 1. هايک ويژن
 2. دوربين مداربسته هايک ويژن
 3. دوربين مدار بسته هايک ويژن
 4. دوربين مدار بسته

بازدید : 30
شنبه 27 شهريور 1400 زمان : 22:45

چيپ تصوير DIS در دوربين مداربسته

تا اينجا در مورد انواع چيپ تصوير دوربين مدار بسته و وظايف آن توضيحاتي ارائه داديم. همانطور که مي دانيد به زبان ساده، وظيفه سنسور دريافت نور از محيط و تبديل آن به سيگنال هاي الکتريکي است. حسگر هاي تصوير از جمله اجزاي اصلي دوربين هاي مداربسته محسوب مي گردند که نقش اصلي را در تشکيل تصاوير ايفا مي کنند. اين سيگنال هاي الکتريکي سپس به صورت تصاوير ويدئويي ضبط مي شوند.


شرکت هايک ويژن سري جديد دوربين هاي مداربسته آنالوگ خود را در سال 2012 به بازار عرضه نمود. اين دوربين هاي نسل جديد مجهز به سنسور DIS بودند. سنسور DIS در واقع ورژن بهبود يافته اي از سنسور Cmos است. در اين سنسور هاي جديد مشکلات مربوط به عدم ارائه تصاوير با کيفيت در فضاهاي کم نور موجود در سنسور هاي Cmos تا حدود زيادي برطرف گرديده است.

چيپ تصوير DIS

عبارت (Digital Image Stabilization) يا به اختصار DIS در دوربين مداربسته به معني تثبيت کننده ديجيتالي تصوير است.
در هنگام نصب دوربين مدار بسته در مناطقي اعم از کنار خيابان، جاده ها، ايستگاه هاي راه آهن، بنادر، فرودگاه ها و … معمولا مشکلاتي اعم از وارد آمدن تکان و لرزش بر بدنه دوربين هاي مدار بسته وجود دارد زيرا اين مناطق اصولا در معرض باد و باران و ساير عوامل فيزيکي قرار دارند. اين تکان ها منجر به کاهش کيفيت تصاوير شده و در آن ايجاد نويز و تاري مي کنند.
به همين دليل از تکنولوژي چيپ تصوير DIS در آنها استفاده شده است. عملکرد چيپ تصوير DIS به گونه اي است که قادر است از ميزان نويز قسمت هايي از تصاوير که بر اثر لرزش دوربين ايجاد شده و وضوح خوبي ندارند بکاهد.

نحوه عملکرد

طرز عملکرد اين سنسور بدين صورت است که با سنجش ديتاي گرفته شده توسط دوربين مداربسته لرزش و ارتعاشات هاي وارده بر دوربين را که اغلب به دليل وزش باد و ... اتفاق مي افتد، تشخيص مي دهد. سپس دوربين با ايجاد ساختاري پيکسلي خارج از فريم قبلي تصوير يک بافر يا حائل پيکسلي ايجاد مي کند و يک تصوير جديد بدون نويز درون اين ساختار مي سازد. هنگامي که دوربين در معرض ارتعاش يا تکان قرار مي گيرد، دوربين فريم اصلاح شده خود را با فريم تار عوض مي کند تا اثر اين لرزش را بر روي تصوير ضبط شده کاهش دهد.
پس از آنکه چيپ تصوير DIS توسط شرکت هايک ويژن ارائه گرديد، شرکت داهوا نيز نسخه ديگري از سنسور DIS را با نام HDIS روانه بازار نمود. لازم است بدانيد که اين دو سنسور ساخت دو شرکت مختلف از لحاظ کيفيت و عملکرد هيچگونه تفاوتي با يکديگر نداشته و صرف قرار گرفتن حرف H در سنسور HDIS دليل بر بهتر بودن کيفيت آن نيست.

 1. http://www.unionbaygroup.com/blog/union-bay-group-blog/post/amazon-creates-online-showcase-for-kickstarter-crowdfunded-products
 2. http://ideal.thesoftking.com/dizcuz/forum/threads/how-to-eliminate-hp-printer-says-offline-error
 3. https://mozaikv3.cc.itu.edu.tr/haberler/2018/05/04/hatice-kose-hocamizin-i-nsan-robot-etkilesimi-konusundaki-tedx-konusmasi
 4. http://archives.lametropole.com/article/bouffe/vins/des-bordeaux-de-r%C3%AAve

بازدید : 13
شنبه 27 شهريور 1400 زمان : 6:58

کارايي هاي حفاظ پنجره فرفورژه فلزي و ساده

زماني که صحبت از حفاظ پنجره فرفورژه فلزي و ساده به ميان مي آيد، عده اي در واقع در اين فکر هستند که حفاظي آهني همانند سلول ها زندان در مقابل شيشه هاي خانه زيباي آن ها نصب خواهد شد. با توجه به اين که در ساختمان هاي امروزه، امنيت و ايمني مقوله اي است که حرف اول را مي زند، ميتوان گفت که نصب حفاظ پنجره فرفورژه فلزي و ساده يکي از مهم ترين بخش هايي است که بايد به آن دقت کنيد و بعضا مي توانيد آن ها را روي درها و برخي ديوار ها نيز نصب کنيد. زماني که شما ميخواهيد يک خانه را اجاره کنيد و يا بخريد، بايد به امنيت و ايمني درب ها و پنجره ها توجه زيادي داشته باشيد. امنيت و ايمني يکي از مهم ترين بخش هاييست که براي زندگي در يک ساختمان به داشتن آرامش بيشتر شما کمک خواهد کرد.

نصب حفاظ پنجره فرفورژه فلزي و ساده

با تمامي حرف هايي که گفته شد، باز هم عده اي تصور مي کنند که نصب حفاظ پنجره فرفورژه فلزي و ساده تنها براي درب ها و همچنين خانه هايي کاربرد خواهد داشت که قديمي تر هستند و درب ها و پنجره هاي امروزي که تمام هوشمند ساخته مي شوند ديگر نيازي به اين نوع حفاظ ها ندارند. لازم نيست براي شما يادآوري کنيم که هرچقدر هم تکنولوژي رو به پيشرفت باشد راه هايي که براي شکستن آن به وجود خواهد آمد نيز بيشتر خواهد شد. در اين حال بهترين کاري که ميتوانيد انجام دهيد اين است که اين تفکرات را دور بريزيد و به دنبال يک حفاظ محکم براي خانه خود باشيد.

گذاشتن حفاظ پنجره مدرن آهني چه مزيتي دارد؟

يکي از نکاتي که بايد به آن دقت کنيد اين است که نصب حفاظ پنجره مدرن آهني علاوه بر اينکه به شما کمک مي کند امنيت خانه و ساختمان تان بيشتر شود، باعث افزايش زيبايي نماي ساختمان شما هم خواهد شد. اينطور نيست که تمامي نرده هايي که شما از آنها استفاده مي کنيد تنها شکل آهني داشته باشند بلکه ميتوانيد با استفاده از انواع مختلف حفاظ پنجره مدرن آهني زيبايي را نيز براي ساختمان خود به ارمغان بياوريد. در اين حال، تنها کاري که بايد بکنيد اين است که نمونه هاي موجود را بررسي کنيد.

اگر شما از حفاظ پنجره مدرن آهني استفاده کنيد در واقع از ورود سارقان به محل سکونت خود جلوگيري خواهيد کرد و همچنين از قاب و شيشه پنجره خود نيز حفاظت مي کند. شايد تصور شما اين باشد که محل سکونت و زندگي شما شرايط خاصي دارد که نياز داريد از پنجره هاي ضد سرقت استفاده کنيد. در اين حال نصب حفاظ پنجره مدرن آهني استيل ميتواند به شما در برقراري امنيت محل زندگيتان کمک کند.

حفاظ پنجره مدرن آهني آهني

يکي از انواع حفاظ هاي پنجره، حفاظ آهني است که مقاومت بسيار زيادي دارد و در شکل ها و اندازه هاي مختلفي توليد مي شود. اين نوع حفاظ ها اما در شرايط آب و هوايي مختلف مانند باران هاي زياد ممکن است که رنگ و همچنين ظاهر خود را تغيير دهند. شما به همين دليل هم نيازمند هستيد که مراقبت و توجه هميشگي نسبت به آن ها داشته باشيد.

مزاياي حفاظ پنجره آهني فرفورژه و کلاسيک

کيفيت حفاظ پنجره آهني فرفورژه و کلاسيک شايد در جد نرده هاي آهني نباشد اما ما به شما تضمين مي دهيم که استفاده از اين نوع محصولات هم ميتواند به اندازه محصولات آهني براي شما کاربردي باشد. البته شايد تنوع محصولات آهني به مراتب بيشتر باشد. همانطور که در بخش هاي گذشته به آن پرداختيم انواع مختلفي از نرده هاي آهني وجود دارد که شما ميتوانيد از آن ها براي حفظ امنيت خانه خود استفاده کنيد. در اين بين حفاظ پنجره آهني فرفورژه و کلاسيک نيز براي شما همين کار را خواهد کرد و شما ميتوانيد تا حد بسيار زيادي در هزينه هاي خود صرفه جويي کنيد.

طراحي هاي حفاظ پنجره آهني فرفورژه و کلاسيک چگونه است؟

نکته اي که در اين بخش مي خواهيم به شما بگوييم اين است که عده بسياري معمولا به جاي اينکه از نرده فرفورژه استفاده کنند به دنبال استفاده از نرده هاي آهني هستند. ميتوان گفت که برخي از اين افراد اينطور بيان مي کنند که نرده فرفورژه داراي تنوع بيشتري نسبت به نرده هاي معمولي است.

براي مشاوره با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشيد

منبع : خبرگزاري آفتاب

https://www.gatesofantares.com/activity/p/947011/

https://myspace.com/cozejexo/post/activity_profile_50315114_9d55b38c83c94e2f87c140adea6acea1/comments

http://drpetepublishing.com/activity/p/726119/

https://www.pearltrees.com/nademkhan22#item380263919

https://cinecrowd.com/en/node/1114?page=73#comment-447930

http://beta.lekhafoods.com/speciality/pizza/tuscana-pizza-margherita.aspx

http://www.unionbaygroup.com/blog/union-bay-group-blog/post/amazon-creates-online-showcase-for-kickstarter-crowdfunded-products

http://www.clubwww1.com/dating/member/blog_post_view.php?postId=37

https://mozaikv3.cc.itu.edu.tr/haberler/2018/05/04/hatice-kose-hocamizin-i-nsan-robot-etkilesimi-konusundaki-tedx-konusmasi

http://archives.lametropole.com/article/bouffe/vins/des-bordeaux-de-r%C3%AAve

بازدید : 18
يکشنبه 21 شهريور 1400 زمان : 23:14

خصوصيات اصلي خريد خانه در استانبول

 • بالکن
 • زمين بسکتبال
 • کافه
 • گرمايش مرکزي
 • مهد کودک
 • پنجر? دوجداره
 • امکانات
 • آشپزخان? مجهز
 • باشگاه
 • کارائوکه

توضيحات مربوط به خريد آپارتمان ها در استانبول

ترک گشت مفتخر است که اين آپارتمان هاي زيبا را با ويوي دريا در کاديکوي استانبول به فروش به برساند. اين ساختمان ها در منطقه اي باپرستيژ در نزديکي بسفروس و درياي مرمره، در مرکز کاديکوي و در خريد آپارتمان در مال تپه استانبول آن قرار دارند.

کاديکوي دقيقاً در جهت عکس مرکز شهر اروپايي قرار دارد و مرکز تجاري و تفريحي شلوغ با فرهنگي متفاوت است که شب هايي پر جنب و جوش دارد و در محل تلاقي تنگ? زيباي بسفروس و درياي مرمره قرار گرفته است.

اين منطقه مرکز حمل و نقل آسيايي است و بسيار نزديک به تونل اوراسيا است و ايستگاه هاي قطار، متروبوس و ترمينال هاي کشتي بسياري دارد که هر يک از آنها به بسياري از مناطق شهر اعم از مناطق اروپايي و آسيايي و خريد آپارتمان در عمرانيه استانبول بزرگراه هاي شرياني شهر و همچنين پل هاي بسفروس دسترسي دارد.

کاديکوي به دليل موقعيت ساحلي اش مناطق زيبايي را در کنار خط ساحلي در خود جاي داده است، تفرجگاه هاي زيبا، درياي محبوبش و باغ ها و رستوران هاي دريايي هيجان انگيزش. در اين منطقه خيابان معروف بگدات قرار دارد که خياباني سه لاينه و شلوغ و بسيار محبوب است و سبب شده است تا منطق? کاديکوي براي اقامت دائمي و سرمايه گذاران ملک که مي خواهند درآمدي سالم و سالانه داشته باشند، بسيار ايده آل باشد.

m7_fw56.jpg

چرا خريد خانه در شيشلي استانبول دراين پروژه؟

 • کاديکوي: يکي از معروف ترين مناطق در بخش آسيايي استانبول است که ترکيبي از تاريخ و مدرنيته بوده و توريست در آن بسيار است، زيرا اين محل اولين انتخاب براي توريست هايي است که به استانبول مي آيند. موقعيت استراتژيک اين ناحيه در ساحل شمالي درياي مرمره آن را از بقي? مناطق متمايز مي کند. همچنين اين ناحيه در مقابل مرکز باستاني و تاريخي شهر در بخش اروپايي و در نزديکي پل بسفروس و برج ديدني و معروف گرلدر استانبول قرار دارد. اين ناحيه به داشتن رستوران هاي بسيار زياد، کافه ها و بازارهاي مختلف مشهور است. يکي ديگر از مهم ترين مناطق ديدني استانبول خيابان بهاريه است که خياباني منحصر براي خريد کردن به شمار مي رود و با خيابان اينديپندنس و همچنين خيابان معروف مودا در بخش اروپايي برابري مي کند. همچنين موز? بازي در استانبول و خيابان زيباي بغداد و بالن کاديکوي که تا ارتفاع 200 متري پرواز مي کند، نيز در اين ناحيه قرار دارند.
 • حمل و نقل: با کشتي از کاباتاش، کاراکوي، بشيکتاش يا امينونو به راحتي مي توان به کاديکوي رسيد. ايستگاه قطار حيدرپاشا ايستگاه اصلي براي رفتن به مقصدهاي شرق و جنوب استانبول است (محلي و بين المللي). اين ايستگاه در کاديکوي و در سمت آسيايي رودخانه قرار دارد و داراي تراموايي است که در فاصل? 2.5 کيلومتري از مرکز آن قرار دارد. همچنين يک بندر بين دو بخش نيز وجود دارد. مناطق آسيايي و اروپايي از طريق بسفروس نيز قابل دسترس است زيرا يک خط مترو، قطار و چندين اتوبوس دارد.

درباره دسترسي ها و محل خريد اين آپارتمان ها در کاديکوي استانبول

اين مجموع? مدرن از آپارتمان هاي کوچک و لوکس در استانبول آسيايي به تازگي تکميل شده و براي فروش گذاشته شده است. اين مجموعه تقريباً در غرب کاديکوي مرکزي قرار دارد و کمتر از 4 کيلومتر تا ساحل هاي بسفروس و مرمره فاصله دارد. خانه ها ويويي حيرت انگيز از درياي لاجوردي و جنگل هاي دوردست دارند.

خريد ملک در استانبول ترکيه تنها دو دقيقه تا بزرگراه E-5، 8 دقيقه تا بزرگراه TEM و تونل اوراسيا، 5 دقيقه تا نزديک ترين ايستگاه مترو و متروبوس و 10 دقيقه تا ايستگاه قطار مرمره، خط ترامواي تاريخي و ترمينال کشتي کاديکوي فاصله دارد که هم? آنها دسترسي به تمامي نقاط شهر را فراهم مي کنند. 40 دقيقه تا فرودگاه صبيحا گوکچن، کمتر از 1 ساعت تا فرودگاه جديد اروپايي و 25 تا 30 دقيقه تا ميدان تکسيم و سلطان احمد فاصله است.

امکانات رفاهي مجموعه شامل هرچيزي از فروشگاه و سوپرمارکت گرفته تا مدرسه، داروخانه، بانک، موزه، بيمارستان و تعداد زيادي کافه، رستوران و غيره در نزديکي مجموعه و با پاي پياده قابل دسترس است و با يک رانندگي کوتاه مي توان به بيمارستان هاي ديگر، مراکز خريد و تعدادي دانشگاه رسيد.

اين مجموعه در زميني به مساحت 6276 مترمربع ساخته شده و سازند? اهل ترکيه آن را مطابق با جديدترين آيين نامه هاي دولتي ساختمان، ساخته است. مجموعه متشکل از دو بلوک است که يکي از آنها مسکوني و داراي 15 طبقه و 54 آپارتمان است و ديگري اداري داراي 7 طبقه و 32 واحد است که براي آسايش شما در طبق? همکف آنها مرکز خريد بزرگ شامل چندين فروشگاه، کافه و رستوران وجود دارد.

بخشي از زمين به قسمت هاي مشاع و امکانات محلي اختصاص داده شده براي خريداران اين آپارتمان ها در کاديکوي که از اين قبيل است:

 • استخرهاي سرپوشيده و روباز
 • تراس هاي آفتاب گير
 • محل بازي کودکان
 • سونا
 • اتاق بخار
 • مرکز تناسب اندام
 • زمين بسکتبال و تنيس
 • باغچه و فضاي سبز
 • مسير پياده روي
 • تلويزيون ماهواره اي مرکزي
 • آسانسور در هر دو بلوک
 • ژنراتور برق پشتيبان
 • پارکينگ امن براي ساکنين

براي آسايش خاطر شما عزيزان تمام مجموعه با دوربين ها ونيروهاي امنيتي به صورت 24 ساعته محافظت مي شود.

آپارتمان هاي موجود و قيمت خريد اين آپارتمان ها در کاديکوي استانبول

قيمت خريد آپارتمان هاي 1 خوابه 68 مترمربع قيمت از 1870967 تا 1910866 لير ترکيه

قيمت خريد آپارتمان هاي 3.5 خوابه 205 مترمربع قيمت از 5236334 تا 5915702 لير ترکيه

قيمت خريد آپارتمان هاي 4.5 خوابه 251 تا 254 مترمربع قيمت از 6318589 تا 6930879 لير ترکيه

پرداخت فقط به صورت نقدي.

ويژگي هاي طراحي داخلي اين آپارتمان ها در کاديکوي استانبول

هر دو بلوک داراي لابي ورودي امنيتي هستند که از طريق آسانسور و راه پله به طبقات دسترسي دارند. براي تمام واحدها درب امنيتي فولادي نصب شده و آيفن تصويري دارند که به درب هاي لابي ورودي متصل است.

نشيمن تمام آپارتمانهاي 1 خوابه و 2 خواب? دوبلکس داراي طراحي باز است و آپارتمان هاي 3.5 و 4.5 خوابه آشپزخانه هاي مجزا دارند که در آنها وسايل مدرن نصب شده و مجهز به سطوح کاري و اسپلش بک هاي گرانيتي هستند و در تمام آنها فر، اجاق گاز و هود نصب شده است.

نشيمن ها و آشپزخانه ها نورپردازي مدرن دارند، اما اتاق خواب ها با پنجره ها و درهاي پاسيوي بزرگ که به بالکن هاي فرانسوي يا شيشه اي باز مي شود، از نور طبيعي فراوان بهره مي برند. آپارتمان هاي دوبلکس تراس هاي روف گاردن دارند و خانه هاي طبق? پنجم به بالا از ويوي دريا لذت مي برند.

حمام هاي خانوادگي يا خصوصي از کف تا سقف با کاشي هاي مدرن پوشيده شده و ديوار آشپزخانه با کاشي و کف آن با لمينيت گرم پوشيده شده است.

تمام آپارتمان ها اتاق خواب مستر دارند که اتاق تعويض لباس در آن وجود دارد. همچنين در تمام آنها سيستم گرمايش مرکزي گازي با رادياتورهاي پنلي و همچنين سيستم هوشمند خانگي و زيرساخت تهوي? هوا در اتاق خواب ها و نشيمن وجود دارد.

اين آپارتمان هاي زيبا براي خريد در استانبول آسيايي تمامي انتظارات شما را براي تفريح، سفرکاري اقامت دائمي و سرمايه گذاري در استانبول برآورده مي نمايد. اين آپارتمان ها اجار? بالايي دارند، در مرکز شهر هستند، دسترسي آسان به شهر و فرودگاه دارند، امکانات رفاهي فراوان دارند، ويوي طبيعت دارند و امکان استفاده از ويوي دل انگيز دريا را به شما مي دهند.

مکان هاي نزديک

 • دانشگاه: 5 دقيقه
 • فرودگاه صبيحا: 30 دقيقه
 • تونل اوراسيا: 2 دقيقه
 • پل شهداي 15 جولاي: 10 دقيقه
 • متروباس: 5 دقيقه
 • برج ميدن: 14 دقيقه
 • تاکسي IDO استانبول: 5 دقيقه

براي جزئيات بيشتر خريد آپارتمان ها در استانبول، گرفتن قيمت و اطلاع از موجودي آپارتمان ها همين امروز با ترک گشت تماس بگيريد. تيم ما متشکل از مشاوران املاک باتجربه، به سؤالات شما در مورد املاک ترکيه پاسخ داده و توصيه هاي لازم را در اختيار شما قرار مي دهند و در تمامي مراحل خريد ملک در ترکيه شما را راهنمايي مي کنند.

بازدید : 15
يکشنبه 21 شهريور 1400 زمان : 10:33

ساختمان نشين شدن نياز به تغير سبک زندگي و تغير عادت هاي قديمي دارد به همين خاطر قوانين براي ساختمان نشيني وضع و افراد ملزم به انجام آن شدند تا بتوانند در کنار يکديگر زندگي آرام تري داشته باشند و با همسايگان خود به مشكل بر نخورند.

اين قوانين شامل رعايت حق همسايگان، رعايت نظافت ساختمان، پرداخت شارژ ساختمان و… است؛ در اين ميان همواره بر سر پرداخت هزينه سرويس و نگهداري آسانسور و هزينه تعمير آسانسور ميان ساکنين اختلافات وجود داشته است. در اين مقاله مي خواهيم به اين موضوع مي پردازيم كه آيا هزينه تعمير آسانسور مستاجر بر عهده خود مستاجر است يا بايد توسط صاحب خانه پرداخت شود؟ آسانسور مانا قصد دارد به اين مقوله بپردازد.

طبق قوانين موجود در اين زمينه پرداخت هزينه هاي تعميري يا ديگر هزينه ها بر طبق يکسري تقسيم بندي هايي انجام مي شود كه قانون در اين مورد به صورت واضح توضيح داده است. در همه ساختمان ها بعضي هزينه هاي جاري مثل پول آب، گاز در صورت مشاع بودن، هزينه برق مشاع، حقوق و حق الزحمه سرايدار، هزينه نظافت مشاعات ساختمان، هزينه سرويس و نگهداري آسانسور و… وجود دارد كه براي پرداخت اين هزينه ها مبلغي به عنوان شارژ ساختمان تعيين مي شود كه همه ساکنين ملزم به پرداخت آن مي باشند.

در زمان اجاره ملک، مستاجر از همه امكانات ساختمان در زمان اجاره استفاده مي کند و پرداخت شارژ ساختمان كه شامل هزينه سرويس و نگهداري آسانسور هم است برعهده مستاجرين است.

علت خرابي آسانسور چيست؟

آسانسور كه دستگاهي داراي سير تكاملي و تاريخچه جالب است، تنها يک جعبه نيست. اگر آن را بيش از يک جعبه مي دانيد و کنجكاو هستيد كه بخش هاي اصلي و تشکيل دهنده يک آسانسور چيست و چگونه كار مي کند، بايد نگاهي به موارد زير بياندازيد. بخش هاي اصلي آن عبارت هستند از:

 • يک يا چند كابين (همان جعبه هاي فلزي) كه ما را پايين و بالا مي برند؛
 • وزنه هاي متعادل کننده اين كابين ها؛
 • يک موتور الکتريکي كه كابين ها را بالا و پايين مي کشند و شامل يک سيستم ترمز مي باشند؛
 • يک سيستم مشتمل از كابل هاي فلزي قوي و قرقره هايي كه ميان كابل ها و موتور ها حرکت مي کنند؛
 • سيستم هاي امنيتي گوناگون كه درصورت خرابي يک كابل مسافران را حفظ مي کنند؛
 • و يک سيستم کنترل الکترونيکي كه كابين ها را برحسب يک الگوريتم آسانسور به طبقات درست هدايت مي کند (البته در ساختمان هاي بزرگ)؛ به اين ترتيب مي توان اطمينان داشت كه افراد با سرعت و به راحتي، به مقصد مورد نظرشان مي رسند.
 • اين مورد آخر خصوصا براي آسمان خراش ها در ساعات اوج استفاده بسيار حايز اهميت است. سيستم هاي هوشمند و امروزي طوري طراحي مي شوند كه در ابتداي روز بيشتر افراد را بالا ببرند و در آخر روز بيشتر به پايين بياورند.

آيا ساکنين طبقه همکف و اول بايد هزينه سرويس و نگهداري آسانسور را بپردازند؟

با بالا رفتن بعضي از هزينه ها در مورد سرويس آسانسور در بسياري از مجتمع هاي مسکوني، ساکنين طبقه همکف و اول بر سر پرداخت هزينه سرويس و نگهداري آسانسور اختلاف دارند و بر اين اعتقاداند كه به علت استفاده کم و يا استفاده نکردن آن ها از آسانسور نبايد هزينه سرويس و نگهداري آسانسور https://asansormana.com/ را بپردازند.
اما طبق ماده 23 قانون تملک ساختمان ها در مورد قوانين استفاده از آسانسور، اعتراض ساکنين طبقه همکف و اول مبني بر عدم پرداخت هزينه هاي مربوط به علت استفاده نکردن از آن، قابل پذيرش نيست و همه ساکنين ملزم به پرداخت هزينه سرويس و نگهداري آسانسور مي باشند حتي واحد هايي كه در بيشتر ايام سال خالي و بلا استفاده مي باشند ملزم به پرداخت شارژ آسانسور و در آخر هزينه سرويس و نگهداري آسانسور مي باشند.

در مورد هزينه هاي جاري و جزئي كه يک مجتمع مسکوني مي تواند داشته باشد صحبت کرديم و دريافتيم كه شارژ ساختمان هزينه سرويس و نگهداري آسانسور را هم شامل مي شود و بايد مستاجر به صورت ماهانه آن را پرداخت کند. حال در مورد هزينه هاي كلي و اساسي صحبت مي کنيم كه تعمير و نگهداري آسانسور مستاجر هم شامل آن مي شود.

پرداخت هزينه تعمير و نگهداري آسانسور مستاجر بر عهده کيست؟

همه قطعات مكانيکي و غير مكانيکي كه در آسانسور استفاده شده با گذشت زمان و استفاده مستمر از آن دچار فرسودگي مي شود و آن كارايي كه سابق داشت را ديگر ندارد. آسانسور حتي با وجود استفاده از خدمات سرويس و نگهداري حرفه اي و منظم، قطعات آسانسور دچار فرسودگي شده و نياز به تعمير و يا تعويض پيدا مي کنند، كه هزينه تعمير آسانسور ميان همه ساکنين ساختمان تقسيم مي شود؛ حال اين سوال ايجاد مي شود كه آيا پرداخت هزينه تعمير آسانسور بر عهده مالک است يا مستاجر؟

از آن جا كه تعمير و نگهداري آسانسور مستاجر جز تعمير كلي و اساسي ساختمان به حساب مي آيد پس در مورد پرداخت اين هزينه ها مسئوليتي متوجه مستاجر نيست. به عبارتي بايد درباره اين از سوالات پاسخ داد كه تعمير و تعويض قطعات مهم و اساسي آسانسور باعث افزايش ارزش آسانسور و در آخر افزايش ارزش ملک مي شود پس پرداخت هزينه تعمير آسانسور بر عهده مالک است.

همينطور هزينه هاي مربوط به تزئنات داخلي كابين آسانسور و بازسازي آسانسور برعهده مالک است. اشاره کنيم كه اگر خسارت بر آسانسور وارد شود كه به علت بي توجهي مستاجر و يا بستگان ايشان ايجاد شده باشد نه تنها پرداخت هزينه بر عهده مالک نيس بلكه مستاجر بايد خسارت كامل تعمير و يا تعويض قطعه معيوب را بپردازد.

منبع : https://asansormana.com/

بازدید : 19
يکشنبه 14 شهريور 1400 زمان : 14:12

آشنايي با انواع درب باغ (جنوبي)

امروزه از انواع مختلفي در ها استفاده مي شود که شايد مهم ترين استفاده از آن ها در درب هاي ويلاها باشد. آيا شما هم با انواع درب باغ (جنوبي) آشنايي داريد و مي دانيد که از چه جنس هايي ساخته مي شوند؟ درب باغ (جنوبي) هم ميتواند از جنس آهن باشد و هم از جنس چارچوب هاي چدني و يا فلزي. در اين بخش با ما همراه شويد تا شما را با انواع درب باغ (جنوبي) آشنا کنيم.

درب هاي حياطي فرفورژه از چارچوب هايي ساخته شده اند که شکل ظاهري آن ها را برخلاف انواع درب هاي مدرن پيچيده تر مي کند. البته اين نوع درب ها معمولا براي ساختمان ها استفاده دارند و متفاوت از درب هاي ويلايي هستند.

انواع درب باغ (جنوبي)

همانطور که ميدانيد، صنعت نرده سازي در ايران پيشرفت بسيار زيادي داشته است و به يک صنعت مجزا تبديل شده است که به صنعت توليد گل نرده و همچنين درب هاي فرفورژه ويلايي معروف است. اين صنعت در ايران پيشينه اي قديمي دارد. در زماني هاي قديم با ريخته گري و همچنين فرم دادن به آهن انواع درب ها از جمله درب هاي ويلايي ساخته مي شد اما امروزه اين کار توسط کارگاه ها و کارخانه هاي بزرگ صنعتي انجام مي شود. در زمان هاي گذشته براي اينکه بتوانند درب هاي باغ فرفورژه را بسازند ابتدا ميله هاي آهني را در کوره هاي بزرگي قرار مي دادند تا آب شوند و گداخته شوند. اين کار براي ساخت درب هاي ويلايي هم انجام مي شود.

ساخت درب باغ (جنوبي)

ساخت درب باغ (جنوبي) هم مانند ساخت انواع درب هاي فرفورژه در زمان هاي قديم به طرق مختلفي انجام مي شده است. زماني که فلزات را درون کوره هايي مي ريختند تا آب شوند، با درآوردن آن ها و کوبيدن اين نوع فلزات مقاومت و خشکي آن ها کمتر مي شد و در نهايت امکان جلادهي در آن ها فراهم مي شده است. در نهايت افرادي که در اين زمينه فعاليت مي کنند قادر بودند تا نقش هاي پرپيچ و خمي روي آن ها پياده کنند که از جمله آنها مي توان به طراحي هاي اسليمي اشاره کرد.

انواع درب فرفورژه آهني (جنوبي)

شما ميتوانيد هم از درب هاي چوبي و هم از درب هاي فلزي به عنوان درب فرفورژه آهني (جنوبي) استفاده کنيد البته دقت داشت هباشيد که استفاده از برخي از آن ها در برخي از نقاط کشور مجاز نيست چرا که ممکن است امنيت خانه و ساختمان شما را با مشکل روبرو کنند.

زيبايي و تنوع درب فرفورژه آهني (جنوبي)

معمولا درب فرفورژه آهني (جنوبي) بايد زيبايي و تنوع در ساخت داشته باشيد. بيشتر افرادي که ميخواهند درب فرفورژه آهني (جنوبي) را خريداري کنند در کنار عملکرد، بيشتر به ويژگي هاي زيبايي نماي آن اهميت مي دهند. اين درب ها در واقع تردد شما را به ويلا ممکن مي سازند و به همين دليل هم بهتر است که علاوه بر زيبايي به کيفيت آن نيز توجه کنيد.

معمولا اينطور گفته مي شود که خريد درب فرفورژه آهني (جنوبي) نسبت به خريد درب هاي ديگر سخت تر است. شما بعضا ميخواهيد براي خانه خود اين درب ها را خريداري کنيد و شايد بخواهيد ويلاي خود را با دربي زيبا مزين کنيد. در اين حال بايد دقت داشته باشيد که خريد اين نوع درب ها به شما اجازه مي دهند که همزمان با زيبايي امنيت را نيز براي خانه خود ايجاد کنيد پس بهترين راه اين است که هر دو مورد را در نظر داشته باشيد.

به طور کل اما تنوع درب فرفورژه آهني (جنوبي) بسيار بيشتر از تنوع درب هاي معمولي است. اين نوع درب ها با اينکه در جنس هاي مختلفي مانند چوبي و همچنين آهني ساخته مي شوند اما به شما اجازه خواهند داد که همچنان هم زيبايي و هم تنوع خانه خود را حفظ کنيد.

دوام درب فرفورژه آهني (جنوبي)

شايد تصور کنيد که تنها انواعي از درب فرفورژه آهني (جنوبي) امنيت را براي شما ايجاد خواهد کرد که آهني است و نوع چوبي آن شما را دچار مشکل خواهد کرد. در اين حال نکته اي که بايد بدانيد اين است که اين نوع درب ها اگر از نوع چوبي باشند باز هم براي شما ايمن خواهند بود و هيچ تفاوت خاصي از نظر امنيتي ندارند. اينکه شما بتوانيد دربي را خريداري کنيد که دوام بالايي دارد در عين اينکه کار شما را براي سال هاي بعد راحت تر خواهد کرد، به شما اجازه مي دهد که امنيت را نيز فراهم کنيد.

براي مشاوره با کارشناسان حفاظ سازه در تماس باشيد

منبع : خبرگزاري آفتاب

بازدید : 18
شنبه 13 شهريور 1400 زمان : 17:08

سرمايه گذاري در بورس و نکات طلايي

خيلي از افراد دوست دارند با مبلغ کمي که دارند در جايي سرمايه گذاري کنند اما چون هيچ اطلاعاتي در زمينه سرمايه گذاري ندارند ناگزير از اين کار پشيمان مي شوند و يخچال فريز منزل را نو مي کنند. در صورتي که با کمي اطلاعات از بازار سرمايه و طلا و سکه و يا اطلاعات دقيق از بازار بورس مي توان سرمايه خود را به شکل منطقي رشد داد.

راستي شما اگر سه ميليون تومان پول اضافه داشته باشيد اين پول را در کجا سرمايه گذاري مي کنيد؟ شما خيلي ها در ابتدا بگويند. بهترين و امن ترين جا بانک است که مي توان به عنوان سپرده بلند مدت گذاشت و از سود ان استفاده کرد اما آيا اين پيشنهاد درست است و آيا سپرده گذاري سرمايه گذاري است؟

خيلي ها فکر مي کنند که با پول اندک اصلا نمي توان سرمايه گذاري کرد در صورتي که شما مي توانيد حتي با يک ميليون تومان هم سرمايه گذاري کنيد.

اگر شما تاکنون به فکر سرمايه گذاري نبوديد لطفا از همين اکنون مي توانيد بخشي از درآمد خود را هر ماه کنار بگذاريد و يا از خريد هاي اضافي پرهيز کنيد و به جاي ان در بازار بورس سرمايه گذاري کنيد.

مبالغ اندک شما حتي چند صد هزار تومان مي تواند آرام آرام در بازار رشد کند و به سرمايه بزرگي تبديل شود مشروط به آن که نگاه شما به پول و سرمايه تغيير کندو براي صد هزار تومان مانند صد ميليون تومان ارزش قايل باشيد و آن را جمع کنيد و در بازار بورس سرمايه گذاري کنيد.

اگر برخي از افراد به شما مي گويند که سرمايه گذاري با دو يا سه ميليون يا بيشتر و کمتر کار بي فايده اي است لطفا به حرف هاي آنها گوش نکنيد. شايد لازم باشد در ابتدا براي آشنايي با بازار بورس حتي با مبلغ بسيار کمتر مثلا يک ميليون تومان در اين بازار سرمايه گذاري کنيد.

طبيعي است که برخي شما را به بازار طلا و سکه هدايت کنند. قيمت روز طلا و سکه در بازار تهران و سودهاي آن نيز براي شما وسوسه انگيز است اما لطفا چند دقيقه اي با اين مطلب همراهي کنيد شايد نظر شما عوض شد.

شما مي توانيد با استفاده از فرصت هاي عالي در بازار بورس سرمايه اندک يک ميليوني را در فرصتي کوتاه به چند ميليون تومان افزايش دهيد و به سرمايه بزرگي برسانيد.

لطفا اگر شما دوست داريد اطلاعات اوليه و ساده اي در باره سرمايه گذاري در بازار بورس را بدانيد چشم و گوش بسته عمل نکنيد. شما بايد بدانيد که افزاي سرمايه شما يک روز و يک ماه اتفاق نمي افتد شما بايد با صبر در اين بازار بمانيد تا نتيجه کار خود را شاهد باشيد. اگر به روزهاي خوب و خوش آينده فکر مي کنيد لطفا عجله نکنيد و با صبر وارد بازار بورس شويد حتي با يک ميليون تومان پول.

به طور طبيعي شما در حال حاضر مشغول کاري هستيد و قرار است با پس انداز خود در بازار بورس سرمايه گذاري کنيد يعني قرار نيست با اين سرمايه گذاري زندگي شما بگذرد. شما يا کارمند هستيد و يا خويش فرما و يا .... به هر صورت درآمدي داريد و با پس انداز اندک خود مي خواهيد تجربه تازه اي براي کسب درآمد بيشتر داشته باشيد . طبيعي است که اگر روند فعاليت شما به صورت آگاهانه و درست شکل گيرد مبالغ درآمدي شما شايد بيش از درامدي باشد که الان در مي آوريد.

يک کارمند در ايران حدود دو الي سه ميليون تومان درآمد دارد. اما همين کارمند با سرمايه گذاري اندک در فاصله کوتاهي مي تواند درآمد بيشتري از حقوق کارمندي داشته باشد مشروط به اين که قوانين بازار بورس را ياد بگيرد و با صبر و حوصله کار کند.

شما اگر با يک ميليون يا سه ميليون تومان وارد بازار بورس شديد نگران نباشيد که قرار است با اين پول اندک چه کنيد؟ پول شما در کنار پول ديگران قرار مي گيرد و چرخ يک کارخانه توليدي را راه اندازي مي کند يا به حرکت آن کمک مي کند. شما با سه ميليون تومان نمي توانيد صاحب کارخانه اتومبيل سازي شويد حتي نمي توانيد يک اتومبيل يا خودرو بخريد اما بهمين سه ميليون مي توانيد سهام يک شرکت خودرويي را به نام خود کنيد و به چرخه توليد کمک کنيد.

بنابراين شما قرار نيست دست به کار شويد و مثلا يک کارخانه راه بيندازيد. شما قرار نيست يک کارگاه درست کنيد شما قرار است به چرخه توليد و اشتغال کمک کنيد بنابراين پول اندک شما در کنار انبوه پول هاي اندک يک چرخه بزرگي از فعاليت را آغاز مي کند و سود حاصل از اين فعاليت به شما نيز بر مي گردد.

شما در خانه تان روي مبل آرام بنشينيد و کتاب بخوانيد. پول شما در کارخانه هاي ايران کار مي کند و سود را به شما مي رساند. فقط بايد در هر سرمايه گذاري با هر مقدار سرمايه شما اصول و قواعد سرمايه گذاري را ياد بگيريد و بلد باشيد که چگونه اقدام کنيد. کي خريد کنيد. از کجا خريد کنيد. چه مقدار خريد کنيد. و چه زماني سهام خود را عرضه کنيد.

بازدید : 27
پنجشنبه 11 شهريور 1400 زمان : 15:26

چرا سايبان پارچه اي مي تواند يک افزودني عالي براي فضاي باز شما باشد

سايبان پارچه اي يک به روزرساني آسان براي خانه شما است که مي تواند حياط پشتي شما را به يک فضاي نشيمن در فضاي باز تبديل کند که در آن شما و عزيزانتان مي توانيد از گذراندن وقت با يکديگر در طول فصل لذت ببريد. با يک سايبان جديد ، هيچ دليلي براي نگراني نداريد که آفتاب داغ شما يا اعضاي خانواده شما را اذيت مي کند. نصب اين محلول ساده سايه مي تواند تفاوت چشمگيري ايجاد کند و واقعاً به شما کمک مي کند از بيرون بودن لذت ببريد زيرا نيازي نيست نگران خراب شدن زمان توسط خورشيد باشيد.

اگر تصور مي کنيد که در حياط خلوت خود نشسته ايد و از سايه خنک هنگام ديدار با دوستان يا تماشاي بازي کودکان خود لذت مي بريد ، سايبان پارچه اي براي شما مناسب است. اين روزها ، طيف گسترده اي از گزينه هاي سايبان براي پاسخگويي به هر نياز شما وجود دارد. سايبان هاي جمع شو هميشه يک سرمايه گذاري عاقلانه است زيرا شما مي توانيد هر زمان که مي خواهيد از سايه يا آفتاب لذت ببريد. در ماه هاي گرم تابستان مي توانيد در سايه زير سايبان پارچه اي خود استراحت کنيد و در ماه هاي سردتر مي توانيد از مقداري آفتاب گرم لذت ببريد.

اگر به دنبال مجموعه اي از سايبان پارچه اي با کيفيت و زيبا هستيد ، به sayehban.co بيشتر نگاه نکنيد. ما انواع مختلف سايبان جمع شونده از جمله سايبان عرشه ، سايبان حياط و موارد ديگر را ارائه مي دهيم. علاوه بر اين ، ما بيش از 150 رنگ و طرح را براي انتخاب ارائه مي دهيم ، بنابراين مطمئناً پارچه اي را که دوست داريد پيدا خواهيد کرد. پارچه هايي که ما ارائه مي دهيم نه تنها زيبا و شيک هستند ، بلکه از الياف مصنوعي نيز بافته شده اند بنابراين در برابر رشد کپک و کپک مقاوم هستند. علاوه بر اين ، هر سايبان پارچه اي که ما ارائه مي دهيم شامل سخت افزار فولاد ضد زنگ و قاب هايي با روکش پودري است ، بنابراين سايبان جديد شما فوق العاده بادوام و از نگهداري کمي برخوردار خواهد بود.

براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد افزودن سايبان پارچه اي به فضاي بيرون از منزل خود ، امروز سايبان برقي منصف تماس بگيريد.

منبع : http://fozoli.tinablog.ir/post/117

https://www.bloglovin.com/@seomypassion12/9229079

https://telegra.ph/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-08-10

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/3053623:BlogPost:7978232

https://faizan12.mystrikingly.com/blog/td-border-1px-solid-ccc-br-mso-data-placement-same-cell

https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/6595159:BlogPost:23280829

https://www.notion.so/The-Magical-Mushroom-ef78e1f6ab85498c822d506ea481e836?p=ae9da9197ee14c00995995db51a9fbda&showMoveTo=true

https://webhitlist.com/profiles/blogs/6368021:BlogPost:20593161

https://justpaste.it/2lv7o

بازدید : 16
شنبه 6 شهريور 1400 زمان : 15:52

آموزش طراحي لباس - دوره طراحي لباس آموزشگاه طرحستان

آموزش طراحي لباس دانستن رنگها و تناژهاي مناسب يکي از قسمتهاي آموزشي است که طراحان لباس قبل از اجرا بايد آن را بياموزند تا بتوانند لباس مناسب را طراحي کرده و توجه مشتريان را به خود جلب کنند.

چاپ پارچه: در طرح ، رنگها و مضامين انتخاب شده براي چاپ و طراحي پارچه بايد متناسب با فصل انتخاب شوند. در حالت ايده آل ، از زرد روشن در زمستان و رنگهاي تيره در زمستان نبايد استفاده شود. براي مطالعه بيشتر و آشنايي با چاپ پارچه مي توانيد مقاله مربوطه را مطالعه فرماييد

تزئينات روي لباس: مانند گلدوزي ، گلدوزي ، گلدوزي و

به گزارش طرحستان طراحي لباس هنري است که به توليد لباس و ساير لوازم مورد نياز مردم اختصاص دارد. اين هنر شامل يک فرايند بسيار دقيق از انتخاب طرح تا مراحل نهايي دوخت و ارائه لباس است.

اين حرفه به دو قسمت اصلي تقسيم مي شود: 1- دوخت سفارشي 2- پوشاک آماده.

دوره طراحي لباس مجموعه لباس هاي آماده بر اساس اندازه هاي استاندارد توليد شده و به عموم عرضه مي شود. اين مجموعه به دليل استفاده از اندازه استاندارد براي توليد انبوه مناسب است. طراحي لباس هاي آماده نيز به دو قسمت مجموعه طراحان و مجموعه توليد انبوه تقسيم مي شود. مجموعه طراح داراي کيفيت بالاتري است و براي تبليغات مجموعه هاي توليد انبوه ارائه مي شود.

فرايند طراحي لباس از عناصر زير تشکيل شده است

دوره طراحي لباس پارچه: بايد با توجه به ظاهر ، احساس و روحيه اکثر مشتريان انتخاب شود. در انتخاب پارچه بايد شرايط اقليمي و فصلي را در نظر گرفت. صدها نوع مختلف پارچه در دسترس طراحان است. براي اطلاعات بيشتر در مورد اين موضوع مي توانيد مقاله نحوه انتخاب و خريد پارچه را مطالعه کنيد.

اهميت رنگ در طراحي لباس:

آموزش طراحي لباس يکي از مهمترين قسمت هاي طراحي لباس انتخاب رنگ است. اهميت رنگ در طراحي لباس بسيار زياد است و يکي از قسمتهاي مهم اين بخش است. رنگ بازتابي از نور است که به طرق مختلف ايجاد مي شود.

گروه هاي مختلف طراحي لباس

دوره طراحي لباس ست دوخت سفارشي:

مناسب براي مشتريان خاص مانند هنرمندان و افراد مشهور ، اين لباس ها با توجه به اندازه مشتري ها دوخته مي شوند. اين نوع لباس ها برچسب قيمتي ندارند ، اما براي مشتريان در اين سطح نيازي به چسباندن برچسب قيمت روي لباس نيست. مجموعه لباس هاي دوخت سفارشي سالي دو بار در ماه هاي ژانويه و جولاي ، آغاز فصل جديد مد ، در حداقل 50 طرح لباس شب و روز براي مشتريان نمايش داده مي شود.

رنگها به خاطر رنگهاي گرم و سرد شناخته مي شوند و يکي از اصول طراحي لباس در فصول مختلف استفاده از اين ويژگي است ، به طوري که در طراحي لباسهاي فصل سرد بايد از رنگهاي گرم و در طراحي لباسهاي فصل گرم استفاده کنيد.

ترکيب رنگي که در طراحي لباس استفاده مي شود بسيار مهم است و طراح لباس بايد درک خوبي از اين قسمت داشته باشد و هماهنگي خوبي در انتخاب رنگ لباس هاي مختلف ايجاد کند.

آموزش طراحي لباس در تصوير زير لباس هاي طراحي شده براي کاروان ايران براي المپيک ريو را مشاهده مي کنيد. انتخاب رنگ اشتباه تاثير بسيار بدي در طراحي نهايي دارد.

اهميت رنگ در طراحي لباس

...

الگو: اين ساختار اصلي لباس است. به همين دليل ، طراحي الگو از اهميت ويژه اي برخوردار است و اساساً نقشه قسمت هايي است که با دوخت لباس ها به هم ايجاد مي شوند.

اندازه گيري: يکي از مهمترين موارد در اين حرفه اندازه گيري است. بدست آوردن الگوي مناسب نيز با اندازه گيري دقيق ارتباط مستقيم دارد.

دوره طراحي لباس داشتن ايده و ايجاد خلاقيت يکي از مهمترين ابزارها در زمينه هنر است که منجر به طراحي مد و لباس جديد مي شود. ايده ها و خلاقيت ها در ذهن همه انسان ها وجود دارد و کافي است روي مساله مورد نظر تمرکز کنيد.

طراحان لباس بايد بيشتر از ديگران روي طوفان فکري تمرکز کنند و بتوانند اين کار را با ذهني قوي و بهتر انجام دهند. ايده پردازي با تمرکز و ديد خوب ايجاد مي شود

مجموعه لباس هاي آماده:

تحقيقات مد: با مطالعه دقيق روندهاي مد در فصل آينده ، بهترين طراحي را مي توان انجام داد

طراحي لباس چيست؟

ايده هاي طراحي لباس:

خلاقيت در طراحي و خلق لباس با دانش کامل و توانايي استفاده از آن در طراحي و خلق لباس ايجاد مي شود.

هميشه لازم نيست از ابزارهاي بصري براي طراحي لباس استفاده کنيد. گاهي اوقات مي توان يک طرح جديد لباس با مواد اطراف و الهام از اشياء مختلف ايجاد کرد.

به عنوان مثال ، او دامن را با استفاده از برگ درخت و نوع پوشش طراحي کرد.

به

آموزش طراحي لباس طراحان ابتدا بايد هدف خود را مشخص کنند و سپس مانکن را ترسيم کرده و با آگاهي از مواد به دست آمده ، لباس مورد نظر را طراحي کنند

بازدید : 12
پنجشنبه 4 شهريور 1400 زمان : 12:42

مشکلات تلويزيون ال جي که مي تواند هزينه بر باشد!

تلويزيون ال اي دي و ال سي دي ال جي در اينچ هاي ميان رده، در دو سايز اختصاصي ال جي يعني ?? و ?? توليد مي شوند و در بخش مدل کد، عبارت با اينچ تلويزيون شروع مي شود و در پي آن سري ساخت و ورژن توليد قيد مي شود. براي نمونه ??LN5420 تلويزيون ال اي دي الجي در سايز ?? اينچ و از سري LN است.

در ميان انبوه توليدات ال جي در طي چند سال گذشته مواردي از ضعف در طراحي و توليد ديده مي شود كه سري LN و ضعفي كه در بخش Back Light آن وجود دارد از معروفترين اين نمونه هاست كه بعلت استفاده از LED هاي بي کيفيت در مدت کوتاهي دچار نقص شده و مصرف کننده را راهي تعميرگاه تلويزيون مي کند. تعمير بکلايت تلويزيون ال جي يکي از مشکلات شناخته شده در بين كارشناسان تلويزيون در طي چند سال گذشته شده است.

روشن و خاموش شدن متوالي تلويزيون ال جي

در اين حالت تلويزيون روشن شده و بعد از نمايش لوگوي ال جي مجدد خاموش مي شود كه در اصطلاح تعمير تلويزيون به اين حالت reboot شدن گفته مي شود. در اين حالت معمولا مين برد تلويزيون دچار نقص شده و راه حل تعمير تلويزيون از تعويض نرم افزار تا تعويض كامل برد را شامل مي شود. اين مشکل در بسياري از مدل هاي تلويزيون ال اي دي ال جي مثل سري LB و LED و LED ديده مي شود.

قطع شدن تصوير تلويزيون ال جي در حاليكه صدا دارد:

اين مشکل بيشتر در سري LN و مخصوصا مدل هاي بدون ضمانت و اصطلاحا بانه اي ديده مي شود و مشکل در بخش بک لايت تلويزيون و يک ضعف كارخانه اي است كه با تعمير بکلايت تلويزيون و اصلاحاتي كه روي تلويزيون شما انجام خواهد شد درصد احتمال مشکل بسيار کم مي شود.

تلويزيون خود به خود خاموش شد:

اين مشکل بيشتر به علت نوسان برق است و در بيشتر موارد برد پاور خراب مي شود. تلويزيون هاي جديد به علت اينكه با ولتاژ بسيار پايين كار مي کنند احتمال مشکل در برد مين هم هست كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.تعمير تلويزيون در منزل صورت مي گيرد. تلويزيون هاي ال اي دي ال جي هم به دليل مشکل تلويزيون هاي ورودي كه به آن ها متصل مي شود باعث از كار افتادن مين برد تلويزيون مي شود كه در بيشتر موارد باعث سوختگي cpu تلويزيون مي شود و در اين موارد بايد براي تعمير تلويزيون برد مين تعويض شود.

مشکل تلويزيون هاي ال جي به مدل ??LN5420 و ??LN5420:

تلويزيون هاي سري LN بيشتر در بخش پاور و بک لايت دچار مشکل مي شوند به اين صورت كه صدا دارند ولي تصوير ندارند كه مشکل در منزل و محل شما برطرف و به مدت يک ماه ضمانت مي شود. اين مدل كه مشکل بک لايت در آن ها متداول است نياز به تغيراتي روي بردهاست كه اشكال برطرف شود و مشکل تکرار نشود.

تلويزيون در حالت HDMI تصوير ندارد

مشکل اين سري از تلويزيون ها بيشتر در بخش بک لايت تلويزيون است كه تعمير بک لايت تلويزيون در محل مشتري صورت مي گيرد.اين سري از تلويزيون ها كه داراي ريسيور مي باشند در بعضي موارد دچار مشکل بخش حافظه مي شوند و بعد از هر بار خاموش و روشن شدن تلويزيون بايد تنظيمات تکرار شود. تعمير با ضمانت يک ماهه صورت مي گيرد.

تلويزيون خود به خود خاموش مي شود:

اين مشکل بيشتر به علت نوسان برق است و در بيشتر موارد برد پاور خراب مي شود. تلويزيون هاي جديد به علت اينكه با ولتاژ بسيار پايين كار مي کنند احتمال مشکل در برد مين هم هست كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.تعمير تلويزيون در منزل صورت مي گيرد. تلويزيون هاي ال اي دي ال جي هم به دليل مشکل تلويزيون هاي ورودي كه به آن ها متصل مي شود باعث از كار افتادن مين برد تلويزيون مي شود كه در بيشتر موارد باعث سوختگي cpu تلويزيون مي شود و در اين موارد بايد براي تعمير تلويزيون برد مين تعويض شود.

تلويزيون زمان كار کردن هنگ مي کند و خاموش و روشن مي شود:

هنگ کردن تلويزيون بيشتر مربوط به برد مين است. مشکل برد مين ال اي دي ال جي قابل تعمير است كه در منزل صورت مي گيرد و برد تلويزيون هاي ال اي دي ال جي هم در بيشتر موارد تعمير مي شوند.

بازدید : 22
جمعه 29 مرداد 1400 زمان : 12:05

به گفته کودک کلينيک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژيستي) که دوره هاي تکميلي تشخيص و درمان سردرد را گذرانده و تبحر کافي در درمان انواع سردرد را دارد فوق تخصص سردرد گفته مي شود.

از آنجاييکه سردرد يکي از شايعترين علامتهايي است که بيمار را نزد پزشک مي کشاند معمولا ابتدا فرد توسط پزشکان عمومي وداخلي ويزيت مي شود. در صورتيکه نياز به برسي هاي تشخيصي و درمان تخصصي تر باشد بيماربايد به متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص سردرد مراجعه کند.

پزشک متخصص سردرد در فوق تخصصي سردرد، جديدترين، به روز ترين و بهترين روشهاي درمان سردرد را به صورت تخصصي به بيماران مبتلا به انواع سردرد ارائه مي دهد که اين کار پس از معاينه دقيق نورولوژيک و در صورت نياز اقدامات پاراکلينيک صورت مي گيرد.

تفاوت روانشناس، متخصص روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب چيست؟

نورولوژيست‌ها (متخصص مغز و اعصاب)،‌ روانپزشکان و روانشناسان اگرچه حوزه کاري مشخصي دارند و تخصص‌هاي جداگانه‌اي مي‌گيرند، از سوي بسياري از مراجعان و بيماران ممکن است با يکديگر اشتباه گرفته شوند. اينکه کي بايد به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد، کي به روانپزشک و کي به روانشناس، ممکن است سوال بسياري از مردم باشد.

اگر اين سوال، سوال شما هم باشد، بايد بدانيد که اصولا روانشناس فردي است که دوره عمومي پزشکي را نگذرانده است و با گرفتن مدرک ليسانس، فوق‌ليسانس و دکترا در رشته روانشناسي، روانشناس شده است و مي‌تواند با ارائه راهکار‌هاي مختلف (بدون تجويز دارو) به مراجعانش کمک کند اما روانپزشک، پزشک متخصصي است که دوره عمومي پزشکي را طي کرده و پس از آن در رشته اعصاب و روان تخصص گرفته است.

متخصص مغز و اعصاب (دکتر بيتا جبلي) يا نورولوژيست هم پزشک متخصصي است که پس از طي کردن دوره پزشکي عمومي، تخصصش را در رشته مغز و اعصاب (نورولوژي) گرفته تا بتواند بيماري‌هايي مانند تشنج، ام‌اس، ميگرن و سردرد‌هاي مختلف، فلج، سکته مغزي و کمردرد‌هاي مزمن و بيماري‌هايي از اين قبيل را تشخيص دهد و درمان کند.

روانپزشک نيز مي‌تواند در درمان اضطراب‌ها، افسردگي‌ها و ساير مشکلات اعصاب و روان به مراجعانش کمک کند و به آنها دارو بدهد اما روانشناس نمي‌تواند دارو تجويز کند و معمولا روان‌درماني مي‌کند.

ضمنا اين نکته را هم بايد يادآور شوم که جراح مغز و اعصاب هم مي‌تواند جراحي‌هايي مانند برداشتن انواع تومور‌ها يا ديسک کمر را انجام دهد بنابراين هيچ شباهتي بين رشته‌هاي روانشناسي، روانپزشکي و تخصص مغز و اعصاب وجود ندارد.

چه موقع براي سردرد به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنيم؟

 • سردرد آنقدر شديد باشد که با فعاليتهاي روزانه تان تداخل کند و شما را از کار، مدرسه و زندگي روزمره بازدارد.
 • وقتي مجبوريد بيشتر روزها از آسپرين، بروفن، استامينوفن يا ساير دارو هاي مسکن سردرد مسکن استفاده کنيد.
 • وقتي حس مي کنيد سرتان رو به بدتر شدن است.
 • وقتي از اينکه داروي زيادي براي تسکين سردرد مصرف مي کنيد نگران هستيد.
 • اگر براي درمان سردرد مجبور به مراجعه به اورژانس شده ايد.
 • اگر بيش تر از 15 روز در طي ماه گذشته سردرد داشته ايد.
 • وقتي سردردتان براي اولين بار بالاي 50 سالگي شروع شود.
 • اگر سردرد شروع ناگهاني و انفجاري داشته باشد و نه تدريجي

اگر سردردتان با هر يک از علائم زير باشد:

الف) تب

ب) تهوع و استفراغ بخصوص استفراغ هاي صبحگاهي

ج) گيجي و منگي

د) درد و سفتي گردن

ه) هرگونه کاهش سطح هوشياري

و) اختلال بينايي و تاري ديد

ز) هرگونه نشانه هاي فوکال نورولوژيک مثل ضعف يک قسمت بدن و صورت

نحوه ارزيابي و تشخيص متخصص نورولوژيست چگونه است؟

قدم اول، گرفتن شرح حال دقيق از بيمار:

اينکه علائم از چه تاريخي، با چه شدتي شروع شده است؟ ابتدا کدام قسمت را درگير کرده است ؟ سير بيماري فرد چطور بوده است؟

بنابراين در مراجعه به متخصص نورولوژي لازم است تمامي اطلاعات دقيق ارائه شود که پزشک در تشخيص گمراه نشده و روند درمان سريع تر پيش رود.

نحوه معاينات متخصص مغز و اعصاب (نورولوژيست)

معاينات نورولوژي با توجه به شکايت اصلي بيمار شامل: معاينات سرو گردن و ته چشم بيمار، معاينه اندام ها، رفلکس ها، وضعيت تعادل، معاينه اعصاب دوازده گانه، معاينه حس لمس، موقعيت و… مي‌باشد.

سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده به تناسب تشخيص هاي احتمالي درموارد مورد نياز پزشک از ابزارهاي پاراکلينکي براي تشخيص بهتر استفاده مي‌کند.

بازدید : 18
دوشنبه 25 مرداد 1400 زمان : 10:55

دوربين مداربسته پيشرفته / تکنولوژي ANPR در دوربين مدار بسته

يکي از ايرادات بزرگ سيستم هاي نسل گذشته، عدم توانايي تحليل يا درک محتواي تصاوير يا صحنه هاي گرفته شده از دوربين هاي نظارتي بود که اين گونه سيستمها وابسته به اپراتور انساني بودند و توانايي محدودي در جستجو داشتند و در نتيجه امکان عکس العمل هاي فوري را غيرممکن مي ساخت. براي رفع اين مشکلات، افزودن توانايي تحليل و درک محتواي تصاوير دوربين ها و رفتارهاي اشياء متحرک در صحنه هاي تحت نظارت مي توانست راه گشا باشد.

واژه هوشمندي در سيستم هاي نظارت تصويري براي اولين بار در تشخيص حرکت توسط دوربين، آغاز فرايند ضبط، ايجاد هشدار و يا تحريک يک دستگاه جانبي ارائه شد. ابتدا اين تشخيص توسط حسگرهاي PIR موجود در دوربين بود که با پيشرفت پردازشگرهاي دوربين مدار بسته اين امر به يکي از قابليت هاي دوربين ها تبديل شد. از اين هوشمندي اوليه چند سالي بيش نمي گذشت که شرکت هاي بزرگ اقدام به تقويت پردازشگرهاي دوربين هاي خود نموداند و به پشتوانه آن قابليت هاي زيادي همچون تشخيص حرکت در زمينه”، شمارش، ديوار مجازي و غيره، به دوربينها افزوده شده است که گاها تأثير مستقيم بروي کيفيت تصوير داشته است. البته در حال حاضر سازنده ها اين قابليت ها را در دوربين هاي حرفه اي خود ارائه نموده اند.

جهت مبحث هوشمندسازي دوربين هاي مداربسته، برخي از شرکتها استانداردهاي برنامه نويسي براي شرکت هاي متخصص در زمينه پردازش تصوير ايجاد کرده اند به نحوي که برنامه نويسي جهت اين امر به صورت ماژولار انجام شود.

اين امکانات تا حدودي راهگشاي نيازهاي جديد در سيستم هاي نظارتي شده است. مبحث تشخيص و جلوگيري از بروز اتفاقات و همچنين مقوله هاي آماري در حوزه مديريت با مبحث سيستم هاي دوربين مدار بسته پيوندي کاربردي ايجاد کرده است. در ادامه به بررسي چندين مورد به صورت دقيق پرداخته و مزايا و معايب استفاده از آنها ذکر مي شود.

در بازار ايران محصولات برندها با قيمت هاي متفاوتي وجود دارد، براي آگاهي و استعلام قيمت دوربين مداربسته با مهر تجارت در تماس باشيد.

توانايي تفکيک انسان

افزودن سيستم توانايي تفکيک انسان از ساير اشياء متحرک در تصاوير ويدئويي نيز از ديگر اهدافي بود که با مطرح شدن هوشمندسازي دوربين ها و ارائه نسل جديد از تجهيزات نظارت تصويري به واقعيت پيوست. سيستم هاي نظارت تصويري پيشرفته مي توانند با بررسي بيومتريک هاي رفتاري و ظاهري (شيوه راه رفتن و شکل ظاهري چهره)، علاوه بر تشخيص هويت افراد، حالات و وضعيت و رفتارهاي تعاملي فرد با محيط را نيز تشخيص دهند.

اين سيستم تصاوير را از دوربين ها گرفته و پس از مراحل پيش پردازش که در آن عمليات مربوط به ارتقاء سطح کيفي تصاوير به منظور بالابردن سطح ادراکي سيستم از تصاوير صورت مي گيرد، عمليات مربوط به آناليز محتوايي تصاوير با استخراج ويژگيها و تطبيق آنها، و استفاده از تحليل آماري و هوش مصنوعي، و در نهايت تشخيص و تعبير صورت انجام مي دهد. براي مثال اگر يک تصوير نمونه از چهره و يا چند فريم از راه رفتن فرد يا افراد (مثلا مجرمين تحت تعقيب) به سيستم داده شود، سيستم مي تواند به محض حضور فرد در صحنه ها يا محيطهاي عمومي تحت نظارت، او را کشف و به اپراتور مربوطه يا پليس اعلام نمايد. علاوه بر اينها سيستم توانايي درک رفتارهاي انساني در محيطها را چه به صورت انفرادي و چه به صورت تجميعي و با دقت بالا را دارد. براي نمونه وقتي دو نفر به هم مي رسند سيستم رفتارهاي تعاملي آنها مانند احوال پرسي، صحبت کردن و بسياري از حالات و وضعيت هاي روحي و رواني ديگر را نيز تشخيص مي دهد، در حالتي ديگر سيستم توانايي تشخيص تجمعات و درگيري ها و نيز تحليل رفتاري جمعيت مردمي در يک محيط را دارد. به دليل بهره گيري از فن آوري هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني به صورت نرم افزاري داراي قدرت خود تکاملي مي باشد.

تشخيص حرکت پيشرفته

در اين روش که در واقع بهينه يافته روش تشخيص حرکت ابتدايي است اجزاي مختلف تصوير براساس حرکت دسته بندي مي شوند و در واقع پردازشگر تصويري موجود در اين دوربينها به بررسي مداوم هر يک از اجزاي متحرک در تصوير اصلي يا در زمينه مي پردازد. به طور مثال، در يک تصوير از خيابان تشخيص حرکت توسط دوربين مداربسته زماني صحيح ارزيابي مي شود که يک خودرو با موتورسيکلت يا انسان در تصوير حرکت کند در حالي که در سيستمهاي اوليه، حرکت برگ درختان يا سايه ساختمانها و تجهيزات نيز منجر به تشخيص حرکت ميشد.

ديوار هاي مجازي

در اين روش بر اساس تصوير سه بعدي و ترسيم خطوط فرضي بروي تصوير، هر گونه عبور شي متحرک از خطوط فرضي منجر به تشخيص فرايند عبور از ديوارهاي مجازي مي شود. در اين روش در حالت بهينه اندازه اشياء عبوري، سايه اشياء عبوري و موارد جزئي ديگر قابل تشخيص، تعريف و کنترل بوده تا از ايجاد هشدارهاي خطا جلوگيري شود.

شمارش اشياء

در اين روش براساس تصوير سه بعدي و تعاريف تخصصي، شمارش اشياء عبوري از يک خط فرضي در سايزهاي مختلف انجام ميشود که با توجه به ميزان پيچيدگي تصوير، ممکن است تا ?? پارامتر مختلف نياز به تنظيم داشته باشد. لازم به ذکر است که اين شمارش مي تواند در جهت هاي مختلف انجام شود.

توقف غيرمجاز

در اين الگوريتم پس از تشخيص شئ و توقف آن در محل از قبل تعيين شده، هشدار و يا فعاليت خاصي در خروجي دوربين فعال ميشود. دقت اين الگوريتم در سيستم هاي مختلف شامل تشخيص اتومبيل، شخص يا اشياء متفاوت است. اين الگوريتم به منظور کنترل فرايندهاي ترافيکي، تشخيص تجمع ماشين آلات در محلي غيرمجاز و حتي باقي ماندن شيء در محل نامناسب کارآيي دارد

تشخيص شلوغي

در اين الگوريتم زماني که تغيير چگالي حجمي تصوير از حد معيني فراتر رود، فرايندهاي تعريف شده فعال ميشود. در واقع زماني که تعداد افراد موجود در تصوير از حد خاصي بيشتر شود، الگوريتم تشخيص تجمع داده و مکانيزم هاي مربوطه فعال مي شود. معمولا دقت در اين الگوريتم تأثيري در عملکرد آن نداشته و عملکرد آن براساس تعداد اشياء و يا تغييرات گرمايي تصوير تشخيص داده ميشود.

اين موارد جزء امکانات دروبين مداربسته در حوزه هوشمندسازي است اما عملکرد تک محوري هر دوربين در اين حوزه تنها پاسخگوي نيازهاي کوچک و کوتاه مدت در اين خصوص بوده و داراي ضعفهاي عدم مديريت يکپارچه، عدم صحت اطلاعات جهت آمارگيري و عدم قابليت برنامه ريزي به صورت گروهي در دوربين هاي مختلف است . در بسياري از موارد جهت استفاده از اين قابليت ها در مکان هاي ديگر نياز به جابجايي دوربين است.

بيشتر بخوانيد: هايک ويژن بهترين خدمات توليد محصولات حفاظتي را به ايران ارائه مي دهد. در صورت تمايل به آگاهي از قيمت هاي محصولات اين شرکت بر روي لينک نمايندگي هايک ويژن کليک کيند.

hikvision

تکنولوژي ANPR در سيستم هاي مدار بسته

تکنولوژي ANPR در سيستم هاي مدار بسته: مخفف عبارت Automatic Number Plate Recorgnition و به معني تشخيص خودکار پلاک توسط دوربين مدار بسته ميباشد.

سيستمهاي نظارتي ANPR قابليت اسکن بيش از ???? پلاک خودرو در ساعت را توسط دوربين مدار بسته دارا ميباشد،

دقت سيستم ANPR به چه عواملي بستگي دارد؟

عوامل مختلفي در بالا بردن دقت سيستم هاي ANPR تاثير دارند که از جمله آنها ميتوان به مواردي مانند زير اشاره کرد:

 1. کيفيت لنزو دوربين مدار بسته مورد استفاده……
 2. تنظيم دقيق لنز، ميزان نور و روشنايي دوربين
 3. تنظيم زاويه ديد دوربين مدار بسته محل قرار گيري دوربين…..

سيستم ANPR قلبليت ضبط پلاک کشورهاي مختلف از جمله ايران را دارا ميباشند و نرم

افزارهاي مختلفي توسط شرکت ها با قابليت هاي گوناگون به بازار عرضه شده است ازجمله

قابليت هاي اين نرم افزارها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

 • ثبت و ضبط پلاک خودروها
 • قابليت باز شدن اتوماتيک درب راهبند براي افراد مجاز يا مهمانها
 • محاسبه هزينه پارک بر اساس زمان توقف خودرو
 • ارائه گزارشات مختلف بر اساس زمان، تاريخ، پلاک و …..

موتور ANPR

 • تشخيص چند زبانه از قبيل انگليسي، عربي، روسي، تايلندي و بقيه زبانهاي رايج دنيا
 • نرخ تشخيص بالا تا ??-?? درصد با پلاک هاي شماره اي الفبايي
 • شناخت سريع فرآيند خواندن کامل ??? ميلي ثانيه طول ميکشد.
 • فناوري مقرون به صرفه و قيمت عالي نسبت به عملکرد

اگر دوربين مداربسته خريده ايد و نياز به خدمات نصب داريد بر روي لينک نصب دوربين مدار بسته تهران کليک کنيد.

برنامه هاي کاربردي نمونه

ANPR يک راه حل ارزشمند براي کاربردهاي متعدد است نظير براي ايمني جاده ها، اتوبان ها، خيابانها و تشخيص اتوماتيک سرعت بالا و تخطي از چراغ قرمز.

اجراي قانون، تاييد مجوز خودرو و ثبت آنها زماني که يک خودرو با پلاک نامعتبر در حال عبور است، يک هشدار ارسال ميکند.

جمع آوري عوارض الکترونيکي فعال کردن مسير آزاد و تشخيص شماره پلاک خودروها و اخذ عوارض.

راهنماي پارکينگ، تشخيص اتوماتيک جاي پارک موجود در پارکينگ و راهنمايي خودروها با بهترين دسترسي براي پارک.

کنترل ورود و خروج، تاييد ورود و خروج با بالا بردن راه بند براي خودروهاي مجاز.

توصيه هاي نصب براي دوربين مدار بسته ANPR

براي ضمانت تشخيص پلاک با حداقل خطا در هنگام نصب، ميبايست ديد تصوير دوربين مدار بسته از ? درجه بيشتر نباشد. در جانمايي نصب از روبروف زاويه افقي بايد کمتر از ?? درجه باشد، به اين صورت اگر ارتفاع نصب ? متر است، حداقل مسافت عکس برداري بايد ???? متر باشد. مسافت افقي ?? متري توصيه ميشود.

در جانمايي نصب زاويه دار دوربين مدار بسته نسبت به خودرو، زاويه بين دوربين و مسير خودرو بايد کمتر از ?? درجه باشد، به اين صورت که اگر فاصله اين زاويه بيشتر از ? متر باشد، حداقل مسافت عکس برداري بايد کمتر از ? متر باشد.

تعداد صفحات : -1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • بک لینک
 • ماساژور پا
 • میکروبلیدینگ ابرو
 • ناصر رسولی
 • تعویض ال سی دی
 • طراحی سایت
 • خريد مادربرد وکارت گرافيک
 • خريد لپ تاپ لنوو
 • خريد مادربرد وکارت گرافيک
 • خريد لپ تاپ لنوو
 • خريد پتاسيم هيدروکسيد
 • خريد پتاسيم هيدروکسيد
 • پرورش بلدرچین
 • افزايش فالوور با ربات اينستاگرام
 • the most profitable crypto miner
 • پنداريم
 • توليدي مانتو
 • سي ار ام چيست؟
 • سي ار ام چيست؟
 • رهپویان مهاجر
 • نمايندگي تعمير يخچال فريزر ال جي در اصفهان
 • آموزش خصوصي سئو آنلاين
 • موسسه حقوقی
 • تعمير تلويزيون در اصفهان
 • درب آکاردئوني
 • خريد قسطي لپ تاپ
 • بهترين قيمت کاخن در بازار تهران - دلشاد موزيک
 • قیمت و تعرفه ارسال پیامک
 • قیمت و تعرفه ارسال پیامک
 • دانلود فيلم بدون سانسور
 • انزل خبر
 • سایبان مغازه
 • آموزش برنامه نويسي با کاتلين
 • شارژ کارتريج را از کجا بخواهيم؟
 • سورس کد آماده ي فروشگاه ديجيکالا
 • شروع برنامه نويسي
 • دانلود کتاب Summit
 • هيپتونيزم چيست
 • دوربين PTZ چيست؟
 • تعمیر پکیج
 • خرید cp
 • فروشگاه ساز رايگان اندرويد
 • https://fastesco.ir
 • خريد رزين اپوکسي
 • صمد ولی زاده
 • طراحي ويلا
 • خريد رزين اپوکسي
 • بام ساز مجري سقف شيرواني
 • باغ ايراني
 • تهران گاردن
 • صنعت گستر سامان
 • https://nemashoon.ir/
 • فروشگاه اينترنتي شهر تلويزيون
 • سيلک فکتوري
 • شرکت اتيه انرژي تلاش
 • بيسکوتي کيک
 • قفسه طوسي
 • خرید ملک در قبرس شمالی
 • راشا مگنت
 • نصب دوربین مدار بسته
 • سئو سایت اصفهان
 • بهترین دوچرخه کوهستان
 • خرید نهال گلدانی
 • فروشگاه اينترنتي تاپ فروش
 • اجاره ویلا در زعفرانیه کرج
 • شیک مووی
 • دوربین مدار بسته هایک ویژن
 • باغ استور
 • لیست قیمت دوربین مداربسته
 • لیست قیمت دوربین مداربسته
 • قيمت طراحي سايت
 • خودروبر امید
 • باغ استور
 • Moonzia
 • فروشگاه کتونی
 • مهاجرت به کانادا
 • بین بردن موهای زائد
 • تحصیل در قبرس شمالی
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 177
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 8
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 3
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 19
 • بازدید ماه : 9
 • بازدید سال : 165
 • بازدید کلی : 4052
 • کدهای اختصاصی